nabi ﷺ ki paidaaish ki raat afzal hai ya shab e qadr?

  1. Umar Asari

    Kya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ki paidaish ki raat Shab e Qadr se bhi afzal hai?

    Kya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ki paidaish ki raat Shab e Qadr se bhi afzal hai? Tehreer: Shaikh Maqbool Ahmad Salafi Hafizahullah Aksar Sufi ka yeh kehna hai ke Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ki paidaish ki raat Shab e Qadr se bhi afzal hai balki yeh keh len ki Sufiya ka is baat par...
Top