apni taraf se kisi din ko khaas karna kaisa hai?

  1. Umar Asari

    Baghair kisi shar’ee daleel ke kisi din ki khususiyat ka da’wa

    Baghair kisi shar’ee daleel ke kisi din ki khususiyat ka da’wa Romanised By: Umar Asari Ibn e Ashiq Ali Asari ❀Sawaal:❀ 13, 21, 22 aur 27 Rajab ki kya ahmiyat hai? ✿Jawaab:✿ Alhamdulillah: Bi-zaatihi in dino ko mutlaqan koi khususiyat haasil nahi, lekin yeh hai ki maah-e-Rajab ke baghair kisi...
Top