Namaaze Awwaabeen Ke Fazaail Aur Ahkaam.

Fazilatus Shaikh Maqbool Ahmad Salafi Hafizahullaah

Daai Islamic Dawah Center Taif Saudi Arabia
Romanised: Khadija Muhammadi

Awaam Ne Awwaabeen Ki Namaaz Ka Bahut Ziyadah Charcha Hai Magar Beshtar Uski Asal Haqiqat Se Na Waqif Hai Aur Ahnaaaf Ke Yaha Umuman Log Yah Namaaz Magrib Ke Baad 6 Rakaat Ada Karte Hai Jab Ke Awwaabeen Ki Namaaz Ka Waqt Yah Nahu Hai. Awaam Aur Ahnaaf Ki Isi Galati Par Mutanbbah Karne Ke Liye Mene Yah Mazmoon Likha Hai.

AWWABEEN KA MA'NI:
Awwaab Mubalga Ka Saiga Hai Jis Ke Mani Kasrat Se Allaah Ki Taraf Lautne Wala,Zikar Aur Tasbih Karne Wala,Gunaaho Par Sharmindah Hone Wala Aur Taubah Karne Wala Hai. Awwaabeen Isi Awwaab Ki Jama Hai.
Qur'aan Me Awwaab Aur Awwaabeen Dono Istimaal Hua Hai,Allaah Ka Farmaan Hai:
هذا ما توعدون لكل اواب حفيظ.
(Surah Qaaf:32)
Tarjumah: Yah Hai Jis Ka Tum Se Wada Kiya Jata Tha Har Us Shakhas Ke Liye Jo Allaah Ki Taraf Lautne Wala Aur Pabandi Karne Wala Ho.
Allaah Ka Farmaan Hai:
ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه للاوابين غفورا.
(Surah Al Israa:25)
Tarjumah:Jo Kuch Tumharr Dilo Me Hai Use Tumhara Rab Bakhubi Janta Hai Agar Tum Nek Ho To Woh To Ruju Karne Walo Ki Bakhashne Wala Hai.
Ek Dusri Jagah Allaah Ka Farmaan Hai:
ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال اوبي معه والطير والنا له الحديد.
(Surah Saba:10)
Tarjumah: Aur Ham Ne Dawood Par Apna Fazal Kiya Ay Pahaado! Iske Saath Ragbat Ke Sath Tasbih Padha Karo Aur Parindo Ko Bhi(Yahi Hukam Hai)Aur Ham Ne Uske Liye Loha Naram Kar Diya.

NAMAAZE AWWAABEEN AUR CHAASHAT KI NAMAAZ DONO EK HAI:
Namaaze Awwaabeen Aur Chaashat Ki Namaaz Dono Ek Hi Hai,Un Dono Me Koi Farq Nahi Hai Is Se Mutalliq Kai Ahaadis Aur Aimma Aur Muhaddiseen Ke Mutaddid Aqwaal Hai Magar Ek Hadees Hi Iske Saboot Ke Liye Kaafi Hai Aur Qaul E Muhammad SAV Ke Samne Duniya Ke Sare Aqwaal Aur Logo Ki Sari Baate Mardood Hai.
Abu Hurairah RA Se Rivayat Hai:
اوصاني خليلي بثلاث لست بتاركهن أن لا انام إلا على وتر، وأن لا ادع ركعتي الضحى،فإنها صلاة الاوابين وصيام ثلاثة أيام من كل شهر.
(Sahih At Targeeb:644,Sahih Ibne Khuzaimah:1223)
Tarjumah: Mujhe Mere Khaleel SAV Ne 3 Chizo Ki Wasiyat Ki Ke Me Unhe Kabhi Nahi Chodunga. Bagair Witr Padhe Na Sou,Chashat Ki Do Gana Na Chodu Kuy Ke Yahi Awwaabeen Ki Namaaz Hai Aur Har Month 3 Roze Na 6odu)
☆Is Hadees Ko Shaikh Albani Ne Sahih At Targeeb Aur Sahih Ibne Khuzaimah Me Sahih Qaraar Diya Hai.
Is Hadeea Me Nabi SAV Ne Wazeh Taur Par Batla Diya Ke Chaashat Ki Namaaz Hi Awwaabeen Ki Namaaz Hai.
Yaha Ek Aham Baat Yaad Rakhe Ke Fajar Ke Baad Se Zuhar Ke Pehle Tak 3 Namaazo Ka Zikar Hai. (1) Ishraaq Ki Namaaz(2) Chaashat Ki Namaaz(3) Awwaabeen Ki Namaaz.
Un 3no Namaazo Me Chaashat Aur Awwaabeen Ki Namaaz Dono Ek Hi Hai Aur Ishraaq Ki Namaaz Awwal Waqt Par Ada Karna Chaashat Ki Namaaz Hai. Yani Ishraaq Aur Chaashat Ki Namaaz Bhi Dono Ek Hi Hau. Ham Ne Awwal Waqt Par Ada Kar Liya To Ishraaq Kehlaaya Aur Zuhar Ki Namaaz Se Pehle Bich Me Ya Aakhir Waqt Me Ada Kiye To Chaashat Ki Namaaz Kehlaai. Goya Tulu Aaftaab Ke Chand Minut Baad Ishraaq Ka Waqt Hai Aur Yahi Waqt Chaashat Ka Bhi Hai Magar Use Zuhar Se Pehle Pehle Kisi Bhi Waqt Ada Kar Sakte Hai. Zuhar Se Pehle Wasat Ya Aakhir Waqt Me Ada Ki Gai Namaaz Ko Chaashat Kahen Ge Fir Ishraaq Nahi Kahen Ge.

NAMAAZE AWAABEEN KE FAZAAIL:
Chunke Chaashat Aur Awaabeen Ki Namaaz Dono Ek Hai Us Wajah Se Chaashat Ki Fazilat Se Mutalliq Jo Bhi Ahaadis Waarid Hai Woh Sabhi Awwaabeen Ki Bhi Fazilat Me Hai.
Chand Ek Ahaadees Mulahiza Farmaae.
(1) عن أبي ذر النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يصبح على كل سلامى من احدكم صدقة فكل تسبيحه صدقة وكل تحميده صدقة وكل تهليله صدقة وكل تكبيره صدقة وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن المنكر صدقة ويجرئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى.
(Muslim Sharif:1701)
Tarjumah: Abu Zar RA Ne Nabi SAV Se Rivayat Ki Ke Aap Ne Farmaya: Subah Ko Tum Me Se Har Ek Shakhas Ke Har Jod Par Ek Sadqah Hota Hai Pas Har Ek Tasbeeh(Ek Dafa "SUBHANALLAAH" Kehna)Sadqah Hai. Har Ek Tamheed (Alhamdulillaah Kehna)Sadqah Hai Har Ek Tehleel(Laa Ilaah Ilaal Laah Kehna)Sadqah Hai Har Har Ek Takbeer(Allaahu Akbar Kehna)Bhi Sadqah Hai(Kisi Ko)Neki Ki Talqeen Karna Sadaqah Hau Aur(Kisi Ko)Buraai Se Rokna Bhi Sadqah Hai Aur Un Tamaam Umoor Ki Jagaah 2 Rakate Jo Insaan Chaashat Ke Waqt Padhta Hai Kifayat Karti Hai.
(2) عن أبي الدرداء اؤ أبي ذر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الله عز وجل أنه قال ابن آدم اركع لي من اول النهار اربع ركعات اكفك آخره.
(Tirmizi Sharif:486)
Tarjumah: Abu Dardah RA Ya Abu Zar Se Rivayat Hai Ke Rasool SAV Ne Farmaya:Allaah Farmata Hai:Ay Ibne Aadam! Tum Din Ke Shuru Me Meri Raza Ke Liye 4 Rakate Padha Karo,Me Pure Din Tumhare Liye Kaafi Honga.
Is Hadeea Ko Shaikh Albani RH Ne Sahih Kaha Hai.(Tirmizi:475)
(3)عن أبي امامة،أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:من خرج من بيته متطهرا إلى صلاة مكتوبة،فاجره كاجر الحاج المحرم،ومن خرج إلى تسبيح الضحى لا ينصبه إلا اياه،فاجره كاجر المعتمر،وصلاة على اثر صلاة لا لغو بينهما،كتاب في عليين. (Abu Dawud:558)
Tarjumah:Abu Umamah RA Se Marvi Hai Ke Rasool SAV Ne Farmaya:Jo Aadmi Apne Ghar Se Wazu Kar Ke Farz Namaaz Ke Liye Niklta Hai To Uska Ajar Aur Sawaab Ayse Hai Jaise Ke Haaji Ahraam Bandhe Hue Aae Aur Jo Shakhas Chaashat Ki Namaaz Ke Liye Nikle Aur Us Mushaqqat Ya Uth Khade Hone Ki Garaz Sirf Yahi Namaaz Ho To Ayse Aadmi Ka Sawaab Umrah Karne Wale Ki Manind Hai Aur Ek Namaaz Ke Baad Dusri Namaaz Ke Un Dono Ke Darmiyan Koi Faltu Na Ho Ileeyeen Me Indraaj Ka Baais Hai.
(4) Anas Bin Malik RA Se Rivayat Hai Ke Aap SAV Ka Farmaan Hai:
من صلى الغداة في جماعة،ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كاجر حجة وعمرة تامة تامة تامة.
(Tirmizi Sharif:586)
Tarjumah: Jis Ne Jamaat Se Fajar Ki Namaaz Padhi Fir Allaah Ke Zikar Me Mashgool Raha Yaha Tak Ke Sun Tulu Ho Gaya Fir 2 Rakat Namaaz Padhi To Uske Liye Mukammal Haj Aur Umrah Ke Barabar Sawab Hai.

NAMAAZ E AWWABEEN KA HUKAM:
Is Namaaa Ke Hukam Ke Bare Me Ikhtilaaf Paya Jata Hai. Baaz Ne Ise Sababi Namaaz Kaha Kuy Ke Is Qisam Ke Bhi Dalaail Waarid Hai Jaisa Ke Kisi Ne Aaisha RA Se Pucha:Kya Nabi SAV Chaashat Ki Namaaz Padha Karte The?Unhone Jawaab Diya:Nahi Illa Yah Ke Safar Se Waapis Aae Ho.(Muslim:1691)
Baaz Ne Sare Se Us Namaaz Ka Inkaar Kiya Balke Abdullaah Ibne Umar RA Ne Ise Bid'at Keh Diya Hai,Yah Baat Raavi Ki Adme Ruiyat Par Mehmool Ki Jaae Jaisa Ke Haafiz Ibne Hajar RH Ne Kaha Hai. Baaz Ulma Ne Kabhi Kabhaar Padhne Ka Jawaaz Zikar Kiya Hai Jab Ke Shaikh Ibne Baaz Ne Chaashat Ki Namaaz Ka Hukam Bayan Karte Hue Use Sunnat E Muakkidah Kaha Hau Aur Beshtar Ulma Awwaabeen Ki Namaaz Ko Istihbaab Par Mehmool Karte Hai. Meri Nazar Me Bhi Istihbaab Ka Hukam Awla Aur Aqwaa Hai. Is Silsile Me Chand Dalaail Dekhe.
(1)Ek Daleel Upar Abu Hurairah RA Ko Nabi SAV Ki 3 Hameshgi Wali Wasiyate Hai Jin Me Chaashat Ki Namaaz Bhi Mazkoor Hai.
(2) Nabi SAV Ka Farmaan Hai.لا يحافظ على صلاة الضحى إلا اواب وهي صلاة الاوابين. (Sahih Al Jame:7628)
Tarjumah:Namaaz E Ishraaq Ki Sirf Awwaab(Ruju Karne Wala,Taubah Karne Wala) Hi Pabandi Karta Hai,Aur Yahi Salaatul Awwaabeen Hai.
Yah Hadees Jaha Is Baat Ki Daleel Hai Ke Chaashat Ki Namaaz Awwaabeen Ki Namaaz Hai Wahi Is Me Chaashat Aur Awaabeen Ki Namaaz Par Hameshagi Karne Ki Bhi Daleel Hai,Is Liye Is Namaaz Ka Inkaar Karna Ya Use Bid'at Kehna Sahih Nahi Hai,Bade Ajar Aur Sawaab Ka Amal Hai Is Par Hame Mudawimat Baratni Chaahiye.

NAMAAZE AWWAABEEN KI RAK'AAT:
Awwaabeen Ki Namaaz Kam Se Kam 2 Aur Ziyadah Se Ziyadah 8 Hau Nabi SAV 2 Rakaat,4 Rakaat Aur Fatah Makka Ke Mauqah Par Umme Haani RA Ke Ghar Me 8 Raka'at Padhna Saabit Hai Un Tamaam Ahaadis Ki Roshni Me Muslim Sharif Me Baab Hai.
(باب استحباب صلاة الضحى، وأن أقلها ركعتان واكملها ثمان ركعات واوسطها اربع ركعات أو ست،والحت على المحافظة عليها)
Yani Baab Be Namaaz Chaashat Ka Istihbaab,Yah Kam Az Kam 2 Rakate,Mumammal 8 Rakate Aur Darmiyani Surat 4 Ya 6 Rakate Hai Nez Is Namaaz Ki Pabandi Ki Talqeen Ke Bare Me 12 Rakaat Salaatus Zuha Wali Rivayat Saabit Nahi Hai,At Targeeb Wat Tarheeb(1/320) Lilmunziri Me Hai Jo 2 Rakaat Namaaze Chaashat Ada Kare Use Gaafil Me Nahi Likha Jata,Usme Aage Yah Tukda Bhi Hai
من صلى ثنتي عشرة ركعة بني الله له بيتا في الجنة.
Ke Jo 12 Rakaat Chaashat Ki Namaaz Ada Kare Allaah Uske Liye Jannat Me Ek Ghar Banaae Ga. Is Hadees Ko Shaikh Albaani RH Ne Zaeef At Targeeb Me(405) Me Darj Kiya Hai.
Aur Isi Tarah Tirmizi Me Yah Rivayat Hai.
من صلى الضحى ثنتي عشرة ركعة بنى الله له قصرا من ذهب في الجنة.
Yani Jo Chaashat Ki 12 Rakate Ada Kare Ga Allaah Uske Liye Jannat Me Gold Ka Ek Mahal Taamir Kare Ga. Shaikh Albaani RH Ne Is Hadees Ko Zaeef Tirmizi(473) Me Darj Kiya Hai.

NAMAAZE AWWAABEEN KA WAQT:
Namaaze Awwaabeen Ke Waqt Se Mutalliq Muslim Sharif Me Ek Waazdh Hadees Hai:
عن أيوب عن القاسم الشيباني عن زيد بن أرقم رأى قوما يصلون من الضحى فقال اما لقد علموا أن صلاة في غير هذه الساعة أفضل ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الاوابين حين ترمض الفصال.
(Muslim Sharif:1777)
Tarjumah:Aiyub Ne Qaasim Shaiybani Se Rivayat Ki Ke Zaid Bin Arqam RA Ne Kuch Logo Ko Chaashat Ke Waqt Namaaz Padhte Dekha To Kaha:Haa Yah Log Achchi Tarah Jante Hai Ke Namaaz Is Waqt Ki Bajaae Ek Aur Waqt Me Padhna Afzal Hai,Beshak Rasoolullaah SAV Ne Farmaya:Awwaabeen (Itaat Guzaar,Taubah Karne Wale Aur Allaah Ki Taraf Ruju Karne Wale Logo)Ki Namaaz Us Waqt Hoti Hai Jab(Garmi Se)Oont Ke Dudh Chudaae Jaane Wale Bachcho Ke Paao Jalne Lagte Hai.
Muslim Sharif Me Is Hadeea Par Salaatul Awwaabeen Ka Baab Hai Jabke Sahih Ibne Khuzaimah Me Salaatuz Zuha Ka Baab Hai Is Ki Wajah Yahi Hai Ke Chaashat Aur Awaabeen Dono Ek Hi Namaaz Hai Jaisa ke Isi Hadees Me Mazkoor Hai ke Log Chaashat Ki Namaaz Ada Kar Rahe The To Rasool SAV Ne Farmaya Ke Awwaabeen Ki Namaaz Yani Chaashat Ki Namaaz Fala Waqt Me Hai.
Awwaabeen Ki Namaaz Ka Waqt Tulu Aaftaab Ke Chand Minut Baad Se Shuru Hota Hai Aur Zuhar Ki Namaaz Se Kuch Der Pehle Tak Rehta Hai Aur Garmi Tak Musakhkhar Karna Afzal Hai Jaisa Ke Upar Wali Hadees Me Mazkoor Hai.
Tarmmaz Ka Ma'ni Hai Sun Ki Garmi Lagna Ahr Alfisaal Ka Ma'ni Oont Ka Bachcha Yani Awwaabeen Ka Afzal Waqt Woh Hai Jab Garmi Ki Shiddat Se Oont Ka Bachcha Apne Paao Uthaae Aur Rakhkhe. Yah Din Ka 4thaai Hissa Yani Tulu E Shamas Aur Zuhar Ke Darmiyani Nisaf Waqt Hai.

MAGRIB AUR ISHA KI NAMAAZ KE DARMIYAN NAFIL PADHNA:
Magrib Ke Baad 2,4,6,8 Aur 20 Rakaat Nawaafil Padhne Ki Mutaddid Rivaayat Aai Hai,Un Par Ek Nazar Dalte Hai.
(1)من صلى ست ركعت بعد المغرب لم يتكلم بينهن بسوء عدلت له عبادة اثنتي عشرة سنة.
Tirmizi:435,Ibne Majah:256)
Tarjumah:Jis Ne Magrib Ke Bad 6 Rakate Padhi Aur Unke Darmiyaan Koi Buri Baat Na Ki To Unka Sawaab 12 Saal Ki Ibaadat Ke Barabar Hoga.
Yah Hadees Sakhat Zaeef Hai,Allaama Ibne Al Qaiyyam Ne To Mauzu Kaha Hai Aur Shaikh Albaani RH Ne Alag Alag Jagho Par Zaeef Jidda(Sakhat Zaeef)Kaha Hai.
Hawala Ke Liye Dekhe.
(Al Minaarul Muneef:40, Zaeef At Targeeb:331,As Silsilatuz Zaeefa:469,Zaeeful Jaame:5661,Zaeef Ibne Majah:220,Zaeef Ibne Majah:256)
(٢) من صلى ست ركعات بعد المغرب قبل أن يتكلم غفر له بها ذنوب خمسين سنة.
Tarjumah:Jis Ne Magrib Ke Baad Bagair Baat Kiye 6 Rakate Padhi To Uske 50 Year Ke Gunaah Maaf Kar Diye Jaate Hai.
Is Hadees Ko Shaikh Albaani RH Ne Bahut Hi Zaeef Kaha Hai.
(As Silsilatuz Zaeefa;468)
(٣) رأيت حبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بعد المغرب ست ركعات وقال من صلى بعد المغرب ست ركعات غفرت له ذنوبه وان كانت مثل زبد البحر.
(Al Mojamul Awsat:7/191, Majmuaz Zawaaid:2/233)
Tarjumah:Mene Apne Habeeb Rasul SAV Ko Dekha Ke Aap Magrib Ke Baad 6 Rakat Padhte Thr Aur Farmate The Ki Jis Ne Magrib Ke Baad 6 Rakaate Padhi To Uske Gunaah Maaf Kar Diye Jaate Hai Agarcha Samndar Ki Jhaak Ke Barabar Hi Kuy Na Ho.
Imaam Tibraani Ne Ise Ma'jamul Awsat Me Zikar Karne Ke Baad Kaha Ke Is Hadees Ko Ammaar Se Bayan Karne Wala Akele Saleh Bin Qatan Hai Woh Bhi Sirf Isi Sanad Se. Aur Haysami Ne Majmuz Zawaaid Me Ise Zikar Karne Ke Baad Kaha Hai Ke Isme Saleh Bin Qatan Al Bukhari Hai Jis Ka Tarjumah Mujhe Nahi Mil Saka. Ibne Aljawzi Ne Is Hadees Ko Al Ilalul Mutanahiyah(1/453)Me Shamil Kar Ke Kaha Ke Iski Sanad Me Kai Majhool Raavi Hai.
(٤) من صلى بين المغرب والعشاء،عشرين ركعة بني الله له بيتا في الجنة.
(Ibne Majah:1373)
Tarjumah: Jis Ne Magrib Aur Isha Ke Darmiyan 20 Rakaat Namaaz Ada Ki Allaah Uske Liye Jannat Me Ek Ghar Banaae Ga.
Is Hadees Ko Shaikh Albaani RH Ne Mauzoo Kaha Hai(Zaeef Ibne Majah:255)
(٥) من صلى بعد المغرب قبل أن يتكلم ركعتين وفي رواية اربع ركعات رفعت صلاته في عليين.
(Musnadul Firdaus, Musannaf Abdur Razzaaq:4833,Musannaf Ibne Abi Shaybah:5986)
Tarjumah: Jis Ne Magrib Ki Namaaz Ke Baad Bagair Baat Kiye 2 Rakaat,Aur Ek Rivayat Me 4 Rakaat Padhi To Uski Namaaz Illiyeen Me Uthaai Jaati Hai.
Is Hadees Ko Shaikh Albaani RH Ne Zaeef Kaha Hai.(Zaeef At Targeeb:335)
(٦) من صلى اربع ركعات بعد المغرب كان كالمعقب غزوة بعد غزوة في سبيل الله.
(Sharhus Sunnah Lil Bagavi:3/474)
Tarjumah:Jis Ne Magrib Ke Baad 4 Rakaat Ada Ki Goya Woh Allaah Ki Raah Me Lagatar Ek Gazwah Ke Baad Dusra Gazwah Karne Wala Hai.
Allaamah Shaukaani Ne Kaha Ke Iski Sanad Me Moosa Bin Ubaidah Az Zabadi Bahut Hi Zaeef Hai.(Neelul Awtaar:3/67)
Ibne Al Qaisaraani Ne Kaha Ke Isme Abdullaah Bin Ja'far Matrookul Hadees Hai.(Tazkiratul Huffaaz:335)
Ibne Habban Ne Kaha Ke Isme Abdullaah Bin Ja'far(Ali Bin Madeeni Ke Walid)Hai Jise Aasaar Ki Rivayat Me Waham Ho Jata Hai Use Ulat Deta Hai,Isme Khata Kar Jata Hai.(Almarjoomeen:1/509)
(٧) من ركع عشر ركعات بين المغرب والعشاء، بني له قصر في الجنة.
(Al Jameus Sageer:8691)
Tarjumah:Jis Ne Magrib Aur Isha Ke Darmiyan 10 Rakaat Namaaz Ada Ki Uske Liye Jannat Me Ek Mahal Banaya Jaae Ga.
Shaikh Albaani Ne Ise Zaeef Kaha Hai.(As Silsilatuz Zaeefah:4597)
Suyuti Ne Use Mursal Kaha Hai.(Hawala Saabiq)

Un Saari Rivayat Ke Bayan Karne Ke Baad Ab 2 Baate Jaan Le:
(1) Yah Tamaam Ahaadeea Aam Hai,Un Me Aam Nafil Namaaz Ka Zikar Hai Unka Awwaabeen Ki Namaaz Se Koi Talluq Nahi Hai Bataure Misaal Is Topic Ke Tahat Mazkoor Pehli Hadees Ko Dekhe. Tirmizi Me Is Hadees Ke Upar Baab Hai. Baab Maa Jaa'a Fee Fazlit Tatawo Wa Sitti Rakaatin Badal Magribi.
Yani Baab Hai Magrib Ke Baad Nafil Namaaz Aur 6 Rakaat Padhne Ki Fazilat Ke Bayaan Me Aur Ibne Majah Me Is Hadees Par Baab Hai "Baab Maa Jaa'a Fee Salaati Bayanal Magribi Wal Ishaai" Yani Baab Hai Magrib Aur Isha Ke Darmiyaan Ki Namaaz Ke Bayaan Me.
(2) Yah Tamaam Rivayat Naqabile Atimaad Aur Zaeef Hai. Shaikh Albani RH Farmate hai Magrib Aur Isha Ke Darmiyan Mutaiyyan Rakaat ke Sath Jo Bhi Ahaadees Aai Hai Koi Bhi Sahih Nahi Hai,Ek Dusre Se Zoaf Me Shadeed Hai. Is Waqt Me Bagair Taiyyin Ke Namaaz Padhna Nabi SAV Ke Amal Ki Wajah Se Sahih Hai.(Az Zaeefa:1/481)
Khulasa Yah Hua ke Magrib Ke Baad Rakaat Mutaiyyan Kar Ke Koi Namaaz Nahi Padh Sakte Warna Bid'at Kehlaae Gi Kuy Ke Is Silsila Me Koi Rivayat Sahih Nahi Hai Albatta Bagair Taiyyun Ke Magrib Aur Isha Ke Darmiyan Nawaafil Padh Sakte Hai.

NAMAAZ AWWAABEEN AUR AHNAAF:
Ahnaaf Ke Yaha Awwaabeen Ki Namaaz Magrib Ke Baad 6 Rakaat Hai Aur Jin Ahaadis Se Istidlaal Karte Hai Unka Haal Upar Guzar Chuka Hai Ke Sabhi Zaeef Hai Aur Unke Se Koi Bhi Namaaz Awaabeen Se Mutalliq Nahi Hai Baaz Aasaar Se Pata Chalta Hai Ke Awwaabeen Ki Namaaz Magrib Aur Isha Ke Darmiyaan Hai Magar Woh Bhi Zaeef Hai Mazeed Baraa Nabi SAV Ki Sareeh Ahaadees Ke Hote Hue Zaeef Aqwaal Ki Taraf Iltifaat Bhi Nahi Kiya Jaae Ga.
(1)Muhammad Bin Al Mukandar Se Rivayat Hai:من صلى ما بين صلاة المغرب إلى صلاة العشاء فإنها صلاة الاوابين.
Tarjumah: Jis Ne Magrib Aur Isha Ke Darmiyan Namaaz Ada Ki Woh Awwaabeen Ki Namaaz Hai.
Ise Shaikh Albani RH Ne ZaeefKaha Hai.(As Silsilatuz Zaeefa:4617)
Allaama Shaukaani Ne Use Mursal Kaha Hai.(Neelul Awtaar:3/66)
(2) Abdullaah Bin Umar RA Bayan Karte Hai:
صلاة الاوابين ما بين أن يلتفت اهل المغرب إلى ان يتوب إلى العشاء.(Musannaf Ibne Abi Shaiybah)
Tarjumah:Awwaabeen Ki Namaaz Ka Waqt Us Waqt Se Hai Jab Namaazi Namaaz Magrib Padh Kar Faarig Ho Aur Isha Ka Waqt Aane Tak Rehta Hai.
Iski Sanad Me Moosa Bin Ubaidah Az Zabadi Zaeef Hai.
Abdullaah Bim Umar Se Yah Bhi Marvi Hai:
من صلى المغرب في الجماعة ثم عقب العشاء الاخرة فهي صلاة الاوابين.
Tarjumah:Jis Ne Magrib Ki Namaaz Se Padhi Use Isha Ki Namaaz Se Milaya Yahi Awwaabeen Ki Namaaz Hai.
Ibne Adi Ne Kaha Ke Isme Bashar Bin Zazaan Zaeef Raavi Hai Jo Zoafa Se Rivayat Karta Hai.
(Al Kaamil Fee Zoafa:2/180)
(3) Ibne Al Mukandar Aur Abu Haazim Se
تتجافى حنوبهم عن المضاجع
Ki Tafseer Me Magrib Aur Isha Ke Darmiyaan Awwaabeen Ki Namaaz Hai. Ise Bayhaqi Ne Sunan Me Rivayat Hai Aur Iski Sanad Me Mashhoor Zaeef Raavi Ibne Lhay'a Hai Jabke Sahih Hadees Me Bagair Lafz Awwaabeen Ke Magrib Aur Isha Ke Darmiyan Namaaz Padhna Mazkoor Hai.
(4) Ibne Abbaas Farmaate Hai: الملئكة لتحف بالذين يصلون بين المغرب العشاء وهي صلاة الاوابين
(Sharhus Sunnah Lil Bagavi Jild:2,Page:439)
Tarjumah:Farishte Un Logo Ko Gher Lete Hai Jo Magrib Aur Isha Ke Darmiyaan Namaaz Padhte Hai Aur Yah Awwaabeen Ki Namaaz Hai.
(5) Baaz Mufassereen Ne Surah Israa Me Waarid Awwaabeen Ke Tahat Bhi Mahrib Aur Isha Ke Darmiyan Namaaz Padhne Wale Ko Zikar Kiya Hai Tafseer Ibne Kaseer Me Bhi Kai Aqwaal Me Ek Yah Qaul Hai.
Yah Sare Sirf Aqwaal Hai Jabke Sareeh Saheeh Marfu Rivayat Me Awwaabeen Ki Namaaz Wahi Hai Jo Chaashat Ki Namaaz Hai Aur Chaashat Aur Awwaabeen Ka Waqt Tulue Aaftaab Ke Baad Se Le Kar Zuhar Se Pehle Tak Hai Taham Garmi Ke Waqt Ada Karna Afzal Hai Bina Bare Nabi SAV Ke Sabit Shudah Farmaan Ke Samne Zaeef Ahaadees Aur Gair Mustanad Aqwaal Ki Koi Haisiyat Nahi Hai Aur Tehqeeq Se Bas Yahi Saabit Hota Hai Ke Awwaabeen Ki Namaaz Chaashat Ki Namaaz Bai Un Dono Me Koi Farq Nahi Hai.
 
Top