Bid'at Ki Taqseem!


Abul Husayn

Moderator
Staff member
Bid'at Ki Taqseem!

Tahreer:
Shaykh Ghulam Mustafa Zaheer Amanpuri Hafizahullah

Romanised: Syed Ibraheem Salafi
____________________


بسم الله الرحمن الرحيم
Bid'at ko saiyiah (buri) aur hasanah (achchyi) mein taqseem karna durust nahi, kiyunke har bid'at saiyiah (buri) hai, koi bid'at hasanah (achchyi) nahi.

Dalaayil mulahazah farmaayen:

(1) Daleel:
Bid'at ki tareef hi yeh hai ke is ki Asl Qur'an o Sunnat aur Ijmaa' mein na ho, tou jis ki daleel na ho, wo hasanah kaise ban sakti?

(2) Daleel:
Irshaad e Bari Ta'ala hai:
وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَٰذَا حَلَالٌ وَهَٰذَا حَرَامٌ لِّتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ ۚ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ​
"Allah par jhoot baandhtey huwe kisi cheez ko apni sawaab-deed se halaal ya haraam qarar na diya karo, Allah par jhoot baandhney waaley kamiyaab nahi ho saktey."
(Surah an-Nahl: 116)

Hafiz Ibne Kaseer Rahimahullah (Died 774-H) likhtey hain:
ويدخل في هذا كل من ابتدع بدعة ليس له فيها مستند شرعي أو حلل شيئا مما حرم الله أو حرم شيئا مما أباح الله بمجرد رأيه وتشهيهه​
"Har wo shaksh jisne shar'yi saboot o daleel ke baghair koi bid'at jaari ki, wo is Aayat ke misdaaq hai, aisa insaan mahz apni rai aur nafsaani khawahishaat se Allah ki haraam kardah chizon ko halaal aur us ki halaal kardah chizon ko haraam qaraar deyta hai."
(Tafseer Ibne Kaseer: 2/779)

Bid'at jaari karne ka matlab Allah par jhoot baandhna hai, tou kya Allah par baandha huwa jhoot saiyiah ya hasanah mein taqseem ho sakta hai?

(3) Daleel:
Allah ﷻ ne yahood ke barey mein farmaaya:
وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً ۚ قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِندَ اللَّهِ عَهْدًا فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ ۖ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ​
"Wo kehtey hain ke hum ginti ke chand din aag mein jalengey, Aye Muhammad ﷺ keh dijiye, kya tum ne Allah se 'ehad ley rakkha hai ke wo us ki khilaaf warzi na karey? ya baghair ilm ke Allah par jhoot boltey hon."
(Surah al-Baqarah: 80)

Maloom huwa ke Deeni ahkaam o masaayil mein baghair daleel ke baat karna Allah par bohtaan o iftiraa hai, is ko Allah par jhoot ke siwa kya naam diya jaa sakta hai? aur bid'at mein yehi tou hota hai ke jis cheez ko Allah ne Deen na kaha ho, us ko Deen keh diya jaata hai, lehaza kisi surat Allah par jhoot ko hasanah qaraar nahi diya jaa sakta.

(4) Daleel:
Allah ﷻ ka farmaan hai:
يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ​
"Aye Ahle Kitaab! Deen mein ghulu mat karo, aur Allah par jhoot mat baandho."
(Surah an-Nisaa: 171)

Is Aayat mein "Ghulu fid Deen" se mana' kiya gaya hai, aur bid'at ghulu hi ki ek surat hai, so aise mamnoo' kaam ko "hasanah" nahi kaha jaa sakta, wo saiyiah hi hai.

(5) Daleel:
Sayyiduna Jabir bin Abdullah Razi Allahu Anhu bayaan kartey hain ke Rasoolullah ﷺ ne farmaaya:
وشرّ الأمور محدثاتها وكلّ بدعة ضلالة​
"Bid'at qabeeh tareen 'amal hai aur har bid'at gumraahi hai."
(Sahih Muslim: 43/867)

Is hadees ka matlab bayaan kartey huwe Allamah Qurtubi Rahimahullah (Died 671-H) kehtey hain:
يريد مالم يوافق كتابا أو سنّة، أو عمل الصّحابة رضي الله عنهم​
"Nabi ﷺ ki muraad har wo 'amal hai, jo Kitaab o Sunnat aur 'Amal e Sahabah ke muwaafiq na ho."
(Tafseer ul Qurtubi: 2/87)

Hafiz Ibne Hajar Rahimahullah (Died 852-H) farmaatey hain:
والمراد بقوله؛ كلّ بدعة ضلالة، ما أحدث ولا دليل له من الشّرع بطريق خاصّ وّلا عام​
"Har bid'at gumraahi hai, is se muraad har nayi cheez hai, jis ki shari'at mein khaas ya aam koi daleel na ho."
(Fath Ul Bari: 13/254)

(6) Daleel:
Sayyidah Aisha Razi Allahu Anha bayaan karti hain ke Rasoolullah ﷺ ne farmaaya:
من أحدث في أمرنا هذا ماليس منه فهو ردّ​
"Jo hummare Deen mein aisa kaam jaari karey, jis ki asl (Kitaab o Sunnat aur Ijmaa' mein) na ho, wo batil hai."
(Sahih Bukhari: Hadees: 2697, Sahih Muslim: 17/1718)

Jo 'amal Kitaab o Sunnat aur Ijmaa' e Ummat se sabit na ho, wo bid'at hai aur batil hai aur batil hasanah nahi ho sakta.

Shaykh ul Islam Ibne Taymiyyah Rahimahullah (Died 728-H) farmaatey hain:
أنّ المحافظة على عموم قول النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم؛ كلّ بدعة ضلالة، متعيّن، وأنّه يجب العمل بعمومه، وأنّ من أخذ يصنّف البدع إلى حسن وّقبيح، ويجعل ذلك ذريعة إلى أن لّا يحتجّ بالبدعة على النّهي فقد أخطأ​
"Nabi e Kareem ﷺ ne farmaaya: "har bid'at gumraahi hai." is par 'amal zaroori hai aur yeh bhi zaroori hai ke is ko apne umoom par rakkha jaaye, jo log bid'at ko saiyiah aur hasanah mein taqseem kartey hain aur tas-pah istedlaal kartey hain ke falaa kaam ki mumaana'at Deen mein nahi, lehaza wo bid'at e hasanah hai, wo log waazeh khataa par hain."
(Majmoo' al-Fatawa 10/370,371)

(7) Daleel:
Sayyiduna Abdullah bin Umar Razi Allahu Anhu farmatey hain:
كلّ بدعة ضلالة، وإن رآها النّاس حسنة​
"Har bid'at gumraahi hai, khawah log usey "Hasanah" ka naam den."
(as-Sunnah Lil Marwazi: 24, al-Madkhal Ila as-Sunan al-Kubra Lil Baihaqi: 191, Wa Sanadahu Sahih)

Jaleel ul Qadr Sahabi har bid'at ko gumraahi qaraar dey rahey hain aur saaf bata rahey hain ke koi bid'at hasanah nahi.

(8) Daleel:
Sayyiduna Mu'aaz bin Jabl Razi Allahu Anhu farmatey hain:
فإيّاكم وما ابتدع، فإنّ ما ابتدع ضلالة​
"Bid'aat se bacho, kiyun bid'at gumraahi hai."
(Sunan Abi Dawood: 4611, Hilyat ul Auliya Li Abi Nu'aym: 1/333, Wa Sanadahu Sahih)

Imam Haakim Rahimahullah (3/270, 4/460) ne is qaul ko Imam Muslim ki shart par "Sahih" kaha, Hafiz Zehbi Rahimahullah ne unki muwaafiqat ki hai.

Sahabi e Rasool ﷺ har bid'at ko zalaalat qaraar dey rahey hain, lehaza bid'at mein husn o khoobi nahi.

(9) Daleel:
Sayyiduna Abdullah bin Abbas Razi Allahu Anhu farmaatey hain:
وإيّاي والبدع في دين الله​
"Allah ke Deen mein bid'aat jaari karney se bachen."
(al-Bidaa' wan-Nahi 'Anhaa Li Muhammad bin Wazzaah al-Qurtubi: 75, Wa Sanadahu Sahih)

Jaleel ul Qadr Sahabi mutlaq taur par bid'aat se mana' kar rahey hain, lehaza bid'at mamnoo' aur buri hai, agar kuch bid'aat achchyi bhi hoten, tou Sayyiduna Ibne 'Abbas Razi Allahu Anhu farmaatey ke buri bid'aat jaari karney se bacho aur achchyi bid'aat jaari kartey raho.

(10) Daleel:
Sayyiduna Abdullah bin Mas'ood Razi Allahu Anhu apne har khutbah mein farmaatey thhey:
وكلّ محدثة بدعة، وكلُ بدعة ضلالة، وشرّ الأمور محدثاتها​
"(Deen mein) har naya kaam bid'at hai, har bid'at gumraahi hai aur bad-tareen 'amaal bid'aat hi hain."
(al-Bidaa' wan-Nahi 'Anhaa Lil Qurtubi: 61, al-Maujam ul Kabeer Lit Tabrani: 1/100, Wa Sanadahu Sahih)

Jab har bid'at gumraahi hai, tou gumraahi ko achchaa kehna kaise durust ho sakta hai?

(11) Daleel:
Allamah Shatibi Rahimahullah (Died 709-H) likhtey hain:
إجماع السّلف الصّالح من الصّحابة والتّابعين من يليهم على ذمّها كذلك، وتقبيحها والهروب عنها وعمّن اتّسم بشيء مّنها، ولم يقع في ذلك منهم توقّف وّلا مثنويّة فهو بحسب الاستقراء إجماع ثابت تدلّ على أنّ كلّ بدعة لّيست بحقّ، بل هي من الباطل​
"Salaf e Saleheen Sahabah e Kiraam, Tabayeen e Uzzaam aur Taba' Tabayeen ka bid'at aur bid'ati ki mazammat aur inhen qabeeh jaantey huwe in se door rehney par Ijmaa' hai, Salaf e Saleheen se is barey mein tawaqquf ya kisi surat ka istisnaa sabit nahi, hummari tehqeeq mein har bid'at ko batil balke na-haq kehney par Ijmaa' hai."
(al-I'tisaam: 1/141)

Neez bid'at ki taqseem ke barey mein likhtey hain:
إنّ هذا التّقسيم أمر مّخترع، لا يدلّ عليه دليل شرعيّ، بل هو نفسه متدافع، لأنّ من حقيقة البدعة أن لّا يدلّ عليها دليل شرعيّ، لا من نصوص الشّرع، ولا من قواعده​
"Bid'at ki taqseem ba-zaat e khudh ikhtiraa' o bid'at hai, kiyun ke is taqseem par koi daleel e shar'yi nahi, balke bid'at ki tareef hi is taqseem ka rad karti hai, bid'at ki tareef yeh hai ke is par koi shar'yi nas ya shar'yi qaa'idah dalalat na karey."
(al-I'tisaam: 1/246)

Jin nusoos mein bid'aat ki mazammat warid huwi hai, wo aam hain, in mein taqsees aur taqseem sabit nahi.

(12) Daleel:
Irshaad e Bari Ta'ala hai:
وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا​
"Nasara ne Deen mein rahbaniyat ki bid'at nikaali, hum ne yeh kaam in ke liye mashroo' nahi kiya tha, magar inhon ne Raza e Ilaahi ki chahat mein aisa kiya aur is ki kama-haqquh pabandi bhi nahi ki."
(Surah al-Hadid: 27)

Yeh Aayat dalalat karti hai ke Deen mein apni taraf se izafah bid'at hai, Allah ﷻ ne nasara ke is fa'el e qabeeh par mazammat farmaayi hai.

Abdur Rahman bin Umar Rustah Rahimahullah bayaan kartey hain ke Imam Abdur Rahman bin Mehdi Rahimahullah ki maujoodgi mein ahle bid'at aur ibadaat mein un ki jihd ka zikr huwa, tou farmaaya:
لا يقبل الله إلا ما كان على الأمر والسنة، ثم قرأ؛
وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ
فلم يقبل ذلك منهم، ووبخهم عليه، ثم قال؛ الزم الطريق والسنة​
"Allah ﷻ sirf wo 'amal qubool karega, jo Tawheed o Sunnat ke mutabiq hoga, phir aap ne yeh Aayat tilaawat farmaayi:
وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ
"Unhon ne rahbaniyat ki bid'at nikaali, jo hum ne un par farz nahi ki thi."
(Surah al-Hadid: 27)

Allah ﷻ ne un ka yeh 'amal qubool nahi kiya, balke is par inhen jhaad pilaayi(yane daant dapat ki), phir Imam Sahaab ne farmaaya: tum Sunnat ko lazim pakden."
(Hilyat ul Auliya Wa Tabaqat al-Asfiya Li Abi Nu'aym Asbahaani 8/9, Wa Sanadahu Hasan)

Lughwi Bid'at Mazmoom Nahi!

Hafiz Ibne Hajar Rahimahullah (Died 852-H) likhtey hain:
وليس له أصل في الشّرع، ويسمّى في عرف الشّرع بدعة، وما كان له أصل يّدلّ عليه الشّرع؛ فليس ببدعة، فالبدعة في عرف الشّرع مذمومة بخلاف اللّغة​
"Jis kaam ki shari'at mein koi asl na ho, shar'an usey bid'at kaha jaata hai, jis kaam ki asl o daleel maujood ho, wo bid'at nahi, lehaza shari'at mein jise bid'at kaha jaata hai, wo mazmoom hai, lughwi ma'na ke aitebaar se bid'at mazmoom nahi."
(Fath Ul Bari: 13/253)

Hafiz Ibne Rajab Rahimahullah (Died 795-H) likhtey hain:
«كل بدعة ضلالة» من جوامع الكلم لا يخرج عنه شيء، وهو أصل عظيم من أصول الدين، وهو شبيه بقوله؛ «من أحدث في أمرنا ما ليس منه؛ فهو رد» فكل من أحدث شيئا، ونسبه إلى الدين، ولم يكن له أصل من الدين يرجع إليه، فهو ضلالة، والدين بريء منه، وسواء في ذلك مسائل الاعتقادات، أو الأعمال، أو الأقوال الظاهرة والباطنة، وأما ما وقع في كلام السلف من استحسان بعض البدع، فإنما ذلك في البدع اللغوية، لا الشرعية​
"Nabi e Kareem ﷺ ne farmaaya: "har bid'at gumraahi hai." yeh farmaan Jawaami 'il Kalimaat mein se hai, koi 'amal is hukm se kharij nahi, yeh Hadees Deen ka ek azeem qaa'idah hai aur is Farmaan e Nabawi ﷺ ke mushaabih hai: "jo shaksh hummare Deen mein aisa kaam jaari karey, jis ki asl is (Kitaab o Sunnat aur Ijmaa') mein na ho, wo batil hai." chunanche kisi kaam ko Deen ki taraf mansoob kar diya jaata hai aur iski buniyaad Deen ke kisi usool par nahi hoti tou wo kaam gumraahi kehlaayega, Deen is se bari hai, khawaah us ka ta'alluq 'aiteqaadi masaayil se ho ya zaahiri o baatini aqwaal o 'amaal se, b'az salaf ke kalaam mein b'az bid'aat ki tehseen warid huwi hai, yeh tehseen lughawi bid'aat ki hai, shar'yi bid'aat ki nahi."
(Jaami' al-Uloom Wal Hikam: Page 193)

Maloom huwa ke har bid'at mazmoomah hai, khawaah us ka ta'alluq aqeedeh se ho, ya 'amaal se, lehaza yeh kehna bilkul ghalat hai: "saabit huwa ke bid'at aqeedeh ko farmaaya gaya." (Jaa al-Haq: Page 205) kiyun ke jin nusoos mein bid'aat ki mazammat warid huwi hai, wo aam hain, in mein taqsees o taqseem sabit nahi.

'Ehad E Sahabah Ke B'ad Koi Bid'at "Hasanah" Nahi:

Allamah Ibne Abi al-'Izz Hanafi Rahimahullah (Died: 792-H) likhtey hain:
فإن ما أحدث بعد عهد الصحابة لا يكون حسنًا​
"Ehad e Sahabah ke b'ad jaari honey waali koi Bid'at "Hasanah" nahi ho sakti."
(at-Tanbih ‘ala Mushkilat al-Hidayah: 1/493)

Sabit huwa ke 'Amal e Sahabah bid'at nahi hota, jis kisi ne bid'at kaha hai, tou uski muraad bid'at e lughwi hai, na ke shar'yi..

Bid'at Ki Taqseem Par Shubhaat Ka Jaayizah:

B'az hazraat ne is silsiley mein kuch nayi jihaat ki taraf 'inaan tawajjah mabzool karwaayi hai, yeh log bid'aat ko saiyiah aur hasanah mein taqseem kartey hain aur is par inhon ne dalaayil bhi diye hain, zail ki sutoor mein inhin dalaayil par behas ki gayi hai, mulahazah ho:

1) Shubah:
Sayyiduna Umar bin Khattaab Razi Allahu Anhu ka farmaan hai:
نعم البدعة هذه​
"(Hummare zamane mein) is ki tajdeed e naw kya khoob hai!"
(Sahih Bukhari: 2010)

Isey bid'at ki taqseem par daleel nahi banaya jaa sakta hai, kiyunke Nabi e Kareem ﷺ ne khudh tarweeh ki jamaat karayi hai, phir khadshey ke paish e nazr tark kar di, jab Sayyiduna Umar bin Khattaab Razi Allahu Anhu ne apne daur mein dubarah namaz e taraweeh ba-jamaat aada hotey dekhi, tou iski tehseen farmaayi, kiyunke is ki asl 'Ehad e Nabawi mein maujood thi, lehaza is se muraad haqiqi bid'at nahi, balke lughwi bid'at hai.

Imam Baihaqi Rahimahullah (Died 458-H) farmaatey hain:
ولم يكن فيما صنع خلاف ما مضى من كتاب أو سنة أو إجماع، فلم يكن بدعة ضلالة، بل كان إحداث خير، له أصل في السنة​
"Sayyiduna Umar Razi Allahu Anhu ka yeh aqdaam Kitaab o Sunnat aur Ijmaa' ke khilaaf nahi tha, lehaza yeh gumraahi waali bid'at nahi, balke yeh aisi bhalaayi ka ayhyaa tha, jis ki asl Sunnat e Rasool ﷺ mein maujood thi."
(as-Sunan as-Sagheer: 718)

Allamah Ibne Rajab Rahimahullah (Died 795-H) likhtey hain:
«كل بدعة ضلالة» من جوامع الكلم لا يخرج عنه شيء، وهو أصل عظيم من أصول الدين، وهو شبيه بقوله؛ «من أحدث في أمرنا ما ليس منه؛ فهو رد» فكل من أحدث شيئا، ونسبه إلى الدين، ولم يكن له أصل من الدين يرجع إليه، فهو ضلالة، والدين بريء منه، وسواء في ذلك مسائل الاعتقادات، أو الأعمال، أو الأقوال الظاهرة والباطنة، وأما ما وقع في كلام السلف من استحسان بعض البدع، فإنما ذلك في البدع اللغوية، لا الشرعية، فمن ذلك قول عمر رضي الله عنه لما جمع الناس في قيام رمضان على إمام واحد في المسجد، وخرج ورآهم يصلون كذلك، فقال؛ نعمت البدعة هذه​
"Nabi e Kareem ﷺ ne farmaaya: "har bid'at gumraahi hai." yeh farmaan Jawaami 'il Kalimaat mein se hai, koi 'amal is hukm se kharij nahi, yeh Hadees Deen ka ek azeem qaa'idah hai aur is Farmaan e Nabawi ﷺ ke mushaabih hai: "jo shaksh hummare Deen mein aisa kaam jaari karey, jis ki asl is (Kitaab o Sunnat aur Ijmaa') mein na ho, wo batil hai." chunanche kisi kaam ko Deen ki taraf mansoob kar diya jaata hai aur uski buniyaad Deen ke kisi usool par nahi hoti tou wo kaam gumraahi kehlaayega, Deen is se bari hai, khawaah us ka ta'alluq 'aiteqaadi masaayil se ho ya zaahiri o baatini aqwaal o 'amaal se, b'az salaf ke kalaam mein b'az bid'aat ki tehseen warid huwi hai, yeh tehseen lughawi bid'aat ki hai, shar'yi bid'aat ki nahi, lughwi taur par kisi kaam ko bid'at kehne ki ek misaal Sayyiduna Umar bin Khattaab Razi Allahu Anhu ka yeh qaul hai, unhon ne Ramazan ul Mubarak mein masjid ke andar logon ko jama kar ke unke liye ek imam muntaqab kiya, phir ek din Aap Razi Allahu Anhu tashreef laaye, dekha ke Sahabah ek hi imam ke peechey namaz padh rahey hain, tou aap ne farmaaya: "yeh tajdeed e naw kya khoob hai!"
(Jaami' al-Uloom Wal Hikam: 2/128)

2) Shubah:
Abu Malik S'ad bin Ashyam kehtey hain, maine apne walid se kaha, Abba Jaan! Aap ne Rasoolullah ﷺ, Abu Bakr, Umar aur Usmaan Razi Allahu Anhum ka zamana paaya hai, neez kufa mein Ali Razi Allahu Anhu ko panch saal tak dekha, kya wo namaz e fajr mein qunoot padhtey thhey? farmaaya:
أي بنيّ، محدث
"Beta! yeh (dawaam) naya hai."
(Musnad Al Imam Ahmed: 3/472, Sunan an-Nasayi: 1080, Sunan at-Tirmizi: 402,403, Sunan Ibne Majah: 1241, Wa Sanadahu Sahih)

Imam Tirmizi ne isey "Hasan Sahih" kaha hai.

Yeh bilkul wahi baat hai, jo Sayyiduna Umar Razi Allahu Anhu ne taraweeh ke hawaley se kahi thi, yahan bhi lughawi bid'at muraad hai na ke shar'yi, matlab yeh hai ke asl tou iski sabit hai, magar dawaam ke sath ab honey lagi, samaayi aur arzi aafat o pareshaani par namaz e fajr mein qunoot padhna sabit hai, dekhen Sahih Bukhari (1002), Sahih Muslim (677), isi tarha Nabi ﷺ ki wafaat ke b'ad namaz e fajr mein Sayyiduna Umar Razi Allahu Anhu (Sharah Ma'ani al-Asaar: 1/250 Wa Sanadahu Sahih) Sayyiduna Ali Razi Allahu Anhu aur Abu Musa Ash'aari Razi Allahu Anhuma (Sharah Ma'ani al-Aasaar: 1/250 Wa Sanadahu Sahih) aur Sayyiduna Abdullah bin Abbas Razi Allahu Anhu (Sharah Ma'ani al-Asaar: 1/202 Wa Sanadahu Sahih) se qunoot padhna sabit hai, yeh bhi yaad rahey ke na tou Sayyiduna Tariq bin Ashyam Razi Allahu Anhu fajr mein qunoot e nazilah ki nafi kar rahey hain aur na hi Abu Malik Ashja'yi Rahimahullah ka sawaal mutlaq nafi ke liye hai, balke in ke mad e nazar wahi dawaam o istimraar tha, jis ka unhon ne mushahidah kiya aur is babat sawaal uttha diya ke kya is dawaam se 'Ehad e Nabawi mein bhi kabhi padhi gayi?

3) Shubah:
Sayyiduna Jareer bin Abdullah Razi Allahu Anhu bayaan kartey hain ke Rasoolullah ﷺ ne farmaaya:
من سن في الإسلام سنة حسنة، فله اجرها، واجر من عمل بها بعده، من غير ان ينقص من اجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة، كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده، من غير ان ينقص من اوزارهم شيء​
"Jisne Islam mein achchaa kaam jaari kiya aur logon ne usey dekh kar 'amal shuru kar diya, tou usey bhi utna hi ajar milega, jitna 'amal karney waalon ko milega, un ke ajar mein koi kami nahi aayegi aur jisne Islam mein koi bura kaam jaari kiya aur logon ne usey apna liya, tou usey bhi gunaah se utna hissa milega, jo gunaah karney waalon ko milega, un ke gunaah mein bhi kami waaqi' nahi hogi."
(Sahih Muslim: 2/341, Hadees 1017)

Bid'at ki taqseem par isey daleel banana qat'an durust nahi, hadees ka sabab e wurood is ki nafi karta hai.

Rasoolullah ﷺ ki khidmat mein kuch dihaati hazir huwey, yeh dihaati ooni kapdo mein malboos thhey, aap ne un ki bad-haali aur zaroorat dekh kar un par sadqa karney ko kaha, logon ne kuch deeri ki, Aap ﷺ ke chahere e mubarak par kabidagi ke asaar zahir huwey, isi asnaa mein ek ansaari dirhamo ki tehli ley kar aaya, dekha dekhi doosra bhi ley aaya, is tarha taanta bandh gaya, yahan tak ke Nabi e Kareem ﷺ ke chahera e mubarak par khushi ke aasaar namudaar honey lagey, tab Rasoolullah ﷺ ne yeh irshaad farmaaya...

Is hadees se bid'aat ka chor darwaaza mukammal taur par band hogaya, kiyunke sadqa karna Qur'an o Hadees mein mashroo' aur jaayiz hai, jis se log peechey thhey, jab ek Sahabi ne sadqa karney mein pehal ki, tou wo doosron ke liye is kaar e khair mein behtareen namunah baney, un ke is aqdaam se digar Sahabah mein raghbat badhi, tou Nabi e Kareem ﷺ ne yeh irshaad farmaaya, maloom huwa ke yahan Sunnat e Hasanah se muraad shar'yi ahkaam o masaayil hain, aisa shar'yi hukm jis se log nawaaqif hain ya wo matrook ho gaya hai, isey jaari karna qabil e tehseen hai.

Sayyiduna Abu Huraira Razi Allahu Anhu se yeh riwayat in alfaaz se marwi hai:
من دعا إلى هدى، كان له من الاجر مثل اجور من تبعه، لا ينقص ذلك من اجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة، كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا​
"Jo hidayat ki dawat dey, us ke liye is ki pairwi karney waalon ki manind ajr o sawaab hoga, un ke ajr o sawaab mein bhi kami nahi hogi aur jo gumraahi aur zalaalat ki taraf bulaaye, us ke liye us ki pairwi mein gunaah karney waalon ki manind gunaah hoga, un ke gunaahon mein kuch kami nahi hogi."
(Sahih Muslim: 2674)

Yahan hidayat se muraad wo kaar e khair hai, jo Qur'an o Hadees se sabit hai, kiyunke Qur'an o Hadees mein hidayat se muraad Qur'an o Sunnat liya gaya hai, neez is Hadees se bid'at ki mazammat tou sabit hoti hai, jawaaz nahi.

Allamah Ibne Abi al-'Izz Hanafi Rahimahullah (Died 792-H) likhtey hain:
وما يستدل به من قول عليه الصلاة والسلام؛ من سنن سنة خير ٍ••••• على أن البدع منها حسن، ومنها قبيح، وذلك قال عمر رضي الله عنه صلاة التراويح؛ نعم البدعة هذه، فغير مسلم، بل عموم قوله عليه الصلاة والسلام؛ كل بدعة ضلالة، لا يخص منها شئ؛ لأن المراد المبدعة الشرعية لا اللغوية، أي كل بدعة لم تشرع في الدين فهي ضلالة وصلا التراويح ليست ببدعة شرعية، وإن كانت بدعة لغوية لكونها حدثت بعد الرسول عليه الصلاة والسلام؛ فإن النبي صلى الله عليه وسلم بين العذر في ترك المواظبة عليها، وهو خشية أن تكتب علينا، وهذا بعده مأمون مع أنه لو لم يبين العذر في ترك المواظبة لكان مما سنه الخلفاء الراشدون، وقد أمرنا بإتباعهم فيما سنوه لنا​
"Nabi e Kareem ﷺ ne farmaaya: "jisne achchyi Sunnat jaari ki...." is se istedlaal kiya jaata hai ke b'az Bid'aat Hasanah hoti hain, b'az Qabeeh, Sayyiduna Umar Razi Allahu Anhu ke farmaan: "نعم البدعة هذه" "yeh tajdeed e naw kya khoob hai!" se bhi yehi daleel li jaati hai, halanke yeh istedlaal durust nahi, Nabi ﷺ ne farmaaya: "كل بدعة ضلالة" "har bid'at gumraahi hai" Aap ﷺ ka yeh farmaan 'Aam hai, is se kuch mustasna nahi, matlab yeh hai ke Deen mein har bid'at gumraahi hai, is Farmaan e Nabawi mein bid'at e shar'yiyah ki mazammat hai, na ke lughwiyah ki, namaz e taraweeh bid'at e shar'yiyah nahi hai, bid'at e lughawiyah hai, kiyunke is ki muwaazabat ke sath ba-jamaat adayeegi 'Ehad e Nabawi ke b'ad jaari huwi, Nabi e Kareem ﷺ muwaazabat ke sath ba-jamaat namaz e taraweeh tark karney ki wajah bata di thi, wo yeh ke agar isi tarha chalta rehta, tou mumkin tha ke taraweeh farz ho jaati, b'ad mein yeh khadsha khatam ho gaya, agar Nabi ﷺ wajah na batatey, tab bhi yeh Khulafa e Rashedeen ki Sunnat qaraar paati aur humme un ki itteba' ka hukm hai."
(at-Tanbih ‘ala Mushkilat al-Hidayah: 1/549_551)

4) Shubah:
Mufti Ahmed Yar Khan Na'yeemi Sahaab likhtey hai:
"Bukhari (4986) mein hai ke Hazrat Siddiq ne Hazrat Zaid bin Sabit Razi Allahu Anhu ko Qur'an jama' karney ka hukm diya, tou unhon ne arz kiya ke:
كيف تفعلون شيئا لّم يصنعه رسول الله صلّى الله عليه وسلّم، قال؛ هو خير​
"Aap wo kaam kiyun kartey hain, jo Huzoor ﷺ ne na kiya, Siddiq ne farmaaya ke yeh achchaa hai." Hazrat Zaid bin Sabit Razi Allahu Anhu ne Baargah e Siddiqi Razi Allahu Anhu mein yeh hi arz ki ke Qur'an ka jama' karna bid'at hai, aap bid'at kiyun 'aijaad kar rahey hain? Hazrat Siddiq Razi Allahu Anhu ne farmaaya ke bid'at tou hai, magar hasanah hai, yane achchyi hai, jis se pata laga ke Fe'al e Sahabah e Kiraam bid'at e hasanah hai." (Jaa al-Haq: 1/227)
Is hadees mein bid'at ke hasanah aur saiyiah honey ke alfaaz tou kuja, ishaarah bhi nahi hai, doosri baat yeh hai ke Jama' e Qur'an tou Khulafa e Rashedeen ki Sunnat hai, bid'at tou hai hi nahi.

Rasool e Akram ﷺ ka farmaan hai:
فعليكم بسنّتي وسنّة الخلفاء الرّشدين المهديّين​
"Mere aur Khulafa e Rashedeen ki Sunnat lazim pakden."
(Musnad Al Imam Ahmed: 4/126,127, Sunan Abi Dawood: 4607, Sunan at-Tirmizi: 2676, Wa Sanadahu Sahih)

Is hadees ko Imam Tirmizi Rahimahullah ne "Hasan Sahih" Imam Ibne Hibbaan Rahimahullah (5), Hafiz Ziya Maqdisi Rahimahullah (Itteba' as-Sunnati Wajtinaab Il Bid'ah: 2) ne "Sahih" Hafiz Bazzaar Rahimahullah (Jaami' Bayaan ul Ilm Wa Fazlih Li Ibne Abdul Barr: 2306) ne "Sabit Sahih" aur Hafiz Ibne Abdul Barr Rahimahullah (Jaami' Bayaan ul Ilm Wa Fazlih: 2306) ne "Sabit" kaha hai.

Imam Haakim Rahimahullah (1/95) farmaatey hain: "صحيح، ليس له علّة" "Yeh hadees sahih hai, is mein koi illat nahi." Hafiz Zehbi Rahimahullah ne inki muwafiqat ki hai.

Hafiz Abu Nu'aym Asbahaani Rahimahullah farmaatey hain:
وهذا حديث جيّد مّن صحيح حديث الشّاميّين​
"Yeh shaamiyon ki sahih marwiyaat mein se jayyid hadees hai."
(al-Musnad ul Mastakhraj 'Ala Sahih ul Imam Muslim: 1/36)

Hafiz Baghwi Rahimahullah ne "Hasan" kaha hai. (Sharah as-Sunnah: 102)

Hafiz Ibne Kaseer Rahimahullah likhtey hain:
وصحّحة أيضا الحافظ أبو نعيم الأصفهانىّ والدّغوليّ، وقال شيخ الإسلام الأنصاري؛ هو أجود حديث في أهل الشّام وأحسنة​
"Isey Abu Nu'aym Asfahaani aur Hafiz Daghuli Rahimahullah ne bhi sahih qaraar diya hai, Shaykh ul Islam Ansaari Rahimahullah kehtey hain: Shamiyon ki marwiyaat mein se yeh hadees jayyid aur 'umdah tareen hai."
(Tohfa tut-Taalib Bi Ma'rifati Ahadees Mukhtasar Ibne Haajib: 36)

Qur'an ko jama' karna is liye bhi bid'at nahi ke is ki asl 'Ehad e Nabawi mein maujood thi aur is par Sahabah ka Ijmaa' bhi hai, jo shar'yi daleel hai.

Sahabah e Kiraam ka Ijmaa'yi 'Amal jo shar'yi daleel se bhi sabit huwa, usey bid'aat ke difaa' mein paish karna bahut badi jasaarat hai.

Kya aaj jin kaamo ko bid'at e hasanah kaha jaata hai, un ke barey mein yeh sabit kiya jaa sakta hai ke wo Rasoolullah ﷺ Khulafa e Rashedeen aur Sahabah e Kiraam ke zamane mein maujood tha? qat'an nahi, balke bar-sar aam yeh qaraar diya jaata hai ke falaa kaam ka aghaaz chhoti(4th) sadi hijri mein huwa, lekin phir bhi usey bid'at e hasanah qaraar deyne par poora zoor sarf kiya jaata hai.

5) Shubah:
Sayyiduna Abdullah bin Mas'ood Razi Allahu Anhu ka farmaan hai:
ما رأى المسلمون حسنا فهو عند الله حسن وما رآه المسلمون سيّئا فهو عند الله سيّء​
"Jise Musalmaan achchaa khayaal karen, wo Allah ke han bhi achchaa hai aur jise Musalmaan bura khayaal karen, wo Allah ﷻ ke han bhi bura hai..."
(Musnad Al Imam Ahmed: 1/379, al-Mustadrak Lil Haakim: 3/78, Hadees: 4465, Wa Sanadahu Hasan)

Hafiz Sakhawi Rahimahullah (al-Maqasid ul Hasanah: 959) Allamah Muhammad Taahir Patni (Tazkarh tul Mauzu'aat: Page 91) ne ise "Hasan" kaha hai.

Hafiz Ibne Kaseer Rahimahullah (Tohfa tut-Taalib: 334) ne is ki sanad ko "Jaiyid" aur Hafiz Ibne Hajar Rahimahullah (ad-Diraayah: 2/187) ne iski sanad ko "Hasan" kaha hai.

Hafiz Haishimi Rahimahullah likhtey hain: "ورجاله موثّقون" "Iske tamaam rawiyon ki tawseeq ki gayi hai." (Majmau' az-Zawa'id wa Manba' ul Fawa'id 1/178)

Yahan Abdullah bin Mas'ood Razi Allahu Anhu ki muraad Ijmaa' hai aur Ijmaa' fi nafsihi hujjat hai, lehaza is se bid'at ka jawaaz nahi nikalta.

Allamah Ibne Abi al-'Izz Hanafi Rahimahullah (Died 792-H) likhtey hain:
الصّحيح أنّه من كلام عبد الله بن مسعود، ولا يدلّ على أنّه ما رآه بعض المسلمين حسنا فهو عند الله حسن، وإنّما يدلّ على أنّ ما رآه المسلمون كلّهم حسنا، لأنّ الألف والّام للعموم بمنزلة كلّ، وهذا يكون إجماعا وّلا كلام فيه​
"Asl mein yeh Abdullah bin Mas'ood Razi Allahu Anhu ka kalaam hai, yeh is baat par daleel nahi ke jis 'amal ko b'az Musalmaan achchaa kahen, wo Allah ke han bhi achchaa hi ho, is se muraad yeh hai ke jis 'amal ko tamaam ke tamaam Musalmaan achchaa kahen wo Allah ke han bhi achchaa hai, is qaul mein alif laam umoom ke liye aaya hai, jis mein tamaam Musalmaan shaamil hain aur yeh Ijmaa' hai, is barey mein kalaam ki gunjaish hi nahi."
(at-Tanbih 'ala Mushkilat al-Hidayah: 1/499)

Sayyiduna Abdullah bin Mas'ood Razi Allahu Anhu ke is farmaan ka sahih matlab o ma'na samahjney ke liye aap ka ek waqi'ah mulahazah kijiye:

Amr bin Salamah Hamdani, Taba'yee Rahimahullah bayaan kartey hain:
كنا نجلس على باب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، قبل صلاة الغداة، فإذا خرج، مشينا معه إلى المسجد، فجاء نا أبو موسى الأشعري رضي الله عنه فقال؛ أخرج إليكم أبو عبد الرحمن؟ قلنا؛ لا، بعد، فجلس معنا حتى خرج، فلما خرج، قمنا إليه جميعا، فقال له أبو موسى؛ يا أبا عبد الرحمن، إني رأيت في المسجد آنفا أمرا أنكرته، ولم أر والحمد لله إلا خيرا، قال: فما هو؟ فقال؟ إن عشت فستراه، قال؛ رأيت في المسجد قوما حلقا جلوسا ينتظرون الصلاة، في كل حلقة رجل، وفي أيديهم حصا، فيقول؛ كبروا مائة، فيكبرون مائة، فيقول؛ هللوا مائة، فيهللون مائة، ويقول؛ سبحوا مائة، فيسبحون مائة، قال؛ فماذا قلت لهم؟ قال؛ ما قلت لهم شيئا انتظار رأيك، أو انتظار أمرك، قال؛ أفلا أمرتهم أن يعدوا سيئاتهم، وضمنت لهم أن لا يضيع من حسناتهم، ثم مضى ومضينا معه حتى أتى حلقة من تلك الحلق، فوقف عليهم، فقال؛ ما هذا الذي أراكم تصنعون؟ قالوا؛ يا أبا عبد الرحمن، حصا نعد به التكبير والتهليل والتسبيح، قال؛ فعدوا سيئاتكم، فأنا ضامن أن لا يضيع من حسناتكم شيء، ويحكم يا أمة محمد، ما أسرع هلكتكم، هؤلاء صحابة نبيكم صلى الله عليه وسلم متوافرون، وهذه ثيابه لم تبل، وآنيته لم تكسر، والذي نفسي بيده، إنكم لعلى ملة هي أهدى من ملة محمد صلى الله عليه وسلم أو مفتتحو باب ضلالة، قالوا؛ والله، يا أبا عبد الرحمن، ما أردنا إلا الخير، قال؛ وكم من مريد للخير لن يصيبه، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا أن قوما يقرء ون القرآن لا يجاوز تراقيهم، وايم الله، ما أدري لعل أكثرهم منكم، ثم تولى عنهم، فقال عمرو بن سلمة؛ رأينا عامة أولئك الحلق يطاعنونا يوم النهروان مع الخوارج​
"Hum subh ki namaz se pehle Sayyiduna Abdullah bin Mas'ood Razi Allahu Anhu ke darwazey par baithey huwey thhey ke aap ghar se niklen aur hum aap ke sath masjid jaaye, Sayyiduna Abu Musa Ash'aari Razi Allahu Anhu aaye hummare paas aaye aur pouchaa: Abu Abdur Rahman, Abdul bin Mas'ood Razi Allahu Anhu ghar se nikal aaye hain? arz kiya: abhi tou nahi, wo bhi hummare sath baith kar Sayyiduna Abdullah bin Mas'ood Razi Allahu Anhu ka intezaar karney lagey, jab Aap Razi Allahu Anhu ghar se nikley, tou hum unki taraf lapkey, Sayyiduna Abu Musa Razi Allahu Anhu ne arz kiya: Abu Abdur Rahman! maine masjid mein bahut ajeeb kaam dekha, Alhumdulillah! wo kahir ka kaam hi lagta hai, pouchaa! wo kaunsa kaam hai? arz kiya: zindagi rahi tou aap bhi dekh leygen, maine masjid mein logon ke kayi halqey dekhe, aur log namaz ke intezaar mein baithey hain, har halqey mein ek aadmi hai, jo kehta hai ke saw dafah (100 times) "Allahu Akbar" kaho, logon ke hathon mein kankariyan hain, wo saw dafah "Allahu Akbar" kehtey hain, phir wo kehta hai saw dafah "La Ilaha Illallah" kaho, log saw dafah "La Ilaha Illallah" kehtey hain, phir wo kehta hai ke saw dafah "Subhaan Allah" kaho, wo aisa hi kartey hain, Sayyiduna Abdullah bin Mas'ood Razi Allahu Anhu farmaaney lagey: aap ne unse kya kaha? arz kiya: maine tou kuch nahi kaha, aap ki rai aur faisley ka intezaar tha, Sayyiduna Abdullah bin Mas'ood Razi Allahu Anhu ne farmaaya: aap un se keh detey ke wo (tasbihaat nahi, balke) apni buraaiyan shumaar karen aur main zamin hon ke un ki nekiya zaa'yi nahi hogi, phir aap hummare sath nikley aur ek halqey ke paas pohanch gaye, wahan ruk kar farmaaya, yeh kya dekh raha hon main? kehney lagey: Abu Abdur Rahman! hum kankariyon ke sath "Allahu Akbar", "La Ilaha Illallah", aur "Subhaan Allah" shumaar kar rahey hain, farmaaya: apne gunaah shumaar karen! main zamin hon ke aap ki koi neki zaa'yi nahi hogi, mazeed farmaaya: Aah, Aye Ummat e Muhammad ﷺ! kitni jaldi aap par halakat aagayi, Nabi ﷺ ke Sahabah abhi kaseer tadaad mein maujood hain, aap ke kapdey abhi bosidah nahi huwey, aap ke bartan abhi tootey nahi, us zaat ki khasam, jis ke hath mein meri jaan hai! ya tou aap Muhammad ﷺ ke tareeqey se behatar tareeqey par ho ya phir gumraahi ke darwaazey khol rahey ho, wo kehney lagey: Abu Abdur Rahman! Wallah, hum tou neki ke iradey se aisa kar rahey thhey, farmaaya: kitney hi neki ke talabgaar hain, jo neki ko nahi paa sakey, Rasool e Kareem ﷺ ne hummen bataya tha ke kuch log Qur’an padhege, lekin wo unke halaq se neechey nahi utrega, Allah ki khasam! lagta hai ke in mein aksariyat tumhaari hogi, itna keh kar aap wapas aagaye, 'Amr bin Salamah Rahimahullah kehtey hain: hum ne dekha ke un mein se aksar log jung e nahrawaan ke din khawarij ke sath mil kar hum par teer barsa rahey thhey."
(Sunan ad-Daarmi: 1/60,61, Ittehaaf ul Maharah Li Ibne Hajar: 10/399,400, Wa Sanadahu Hasan)

Iske tamaam rawi siqah hain.

(1) Hakam bin Mubarak ko Imam Ahmed bin Hanbal (al-Ansaab Lis Sam'ani: 5/17) Imam Ibne Mandah (Tehzeeb ut Tehzeeb Li Ibne Hajar: 2/438) Imam Ibne Hibbaan (as-Siqaat 8/195) aur Hafiz Zehbi (al-Kashif: 1/183) ne siqah qaraar diya hai.

Jamhoor ki tawseeq ke muqaabley mein Imam Ibne 'Adi Rahimahullah ki jarah khata par mabni hai.
(al-Kamil Fee Zu'aaf ir Rijaal: 1/185, Tarjuma Ahmed bin Abdur Rahman al-Wahbi)

(2) Amr bin Yahyah "Siqah hai (Taqreeb ut Tehzeeb Li Ibne Hajar: 5137)

(3) Yahya bin Amr bin Salamah ko Imam 'Ajali Rahimahullah (1819) ne Siqah kaha hai,

Imam Yaqoob bin Sufiyaan Faswi Rahimahullah (al-Ma'rifatu wat Tareekh 3/104) ne "لا بأس به" kaha hai,

Imam Sho'bah Rahimahullah, jo ke ghaliban Siqah se riwayat letey hain, ne in se riwayat li hai. (al-Jarh wat Tadeel Li Ibne Abi Haatim: 9/179)

Abu Abdur Rahman Sulaimi Rahimahullah kehtey hain:
كان عمرو بن عتبة بن فرقد السلمي ومعضد في أناس من أصحابهما اتخذوا مسجدا يسبحون فيه بين المغرب والعشاء كذا، ويهللون كذا ويحمدون كذا، فأخبر بذلك عبد الله بن مسعود، فقال للذي أخبره؛ إذا جلسوا فآذني، فلما جلسوا آذنه فجاء عبد الله عليه برنس حتى دخل عليهم فكشف البرنس عن رأسه، ثم قال؛ أنا ابن أم عبد، والله لقد جئتم ببدعة ظلماء، أو قد فضلتم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم علما، فقال معضد، وكان رجلا مفوها؛ والله ما جئنا ببدعة ظلماء ولا فضلنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فقال عبد الله؛ لئن اتبعتم القوم لقد سبقوكم سبقا مبينا، ولئن جرتم يمينا وشمالا لقد ضللتم ضلالا بعيدا​
"Amr bin 'Abdullah bin Farqad Sulaimi aur mu'azzad ne masjid banayi, wo namaz e maghrib aur 'ishaa ke darmiyaan logon ke sath baith kar "Allahu Akbar" aur "Alhumdulillah" ka wird kartey, Abdullah bin Mas'ood Razi Allahu Anhu ko is ki khabar huwi, tou khabar deyne waaley se farmaaya ke yeh log jis waqt dubarah baitthyen, mujhe ittelaa' dijiyega, jab mukhbir ne ittelaa' ki, tou aap wahan gaye, us waqt aap ne sar par topi odhi rakhi thi wo topi utaari aur farmaane lagey main Umme 'Abd ka beta hon, Allah ﷻ ki khasam! tum logon ne saiyiah bid'at jaari ki hai ya ilm o fazl mein Ashaab e Muhammad ﷺ se badh gaye ho, tou mu'azzad naami moo phat bola: Allah ki khasam! na tou hum bid'at ke murtakib hain aur na hi Ashaab e Muhammad ﷺ se ziyadah ilm waaley, tou Abdullah bin Mas'ood Razi Allahu Anhu farmaaney lagey, agar pehlon ki itteba' kartey rahoge, tou waazeh hidayat par thhey, aur agar daayen baayen jaaney lagey, tou khuli gumraahi tumhara muqaddar hai."
(al-Mu'jam ul Kabeer Lit Tabrani: 9/126, Hadees: 8633, Wa Sanadahu Hasan)

Musaiyab bin Najabah Rahimahullah Sayyiduna Abdullah bin Mas'ood Razi Allahu Anhu ke paas aaye aur kehne lagey:
إني تركت قوما بالمسجد يقولون؛ من سبح كذا وكذا فله كذا وكذا، قال؛ قم يا علقمة فلما رآهم، قال؛ يا علقمة اشغل عني أبصار القوم، فلما سمعهم وما يقولون، قال؛ إنكم لمتمسكون بذنب ضلالة، أو إنكم لأهدى من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم​
"Maine masjid mein chand logon ka halqa dekha, wo keh rahey thhey ke jisne itni martabah "Subhaan Allah" kaha us ke liye itna ajar hai, Abdullah bin Mas'ood Razi Allahu Anhu farmaaney lagey: alqamah utthey aur mere sath chaley, jab aap ne unka halqah dekha, tou alqamah se kaha, inka dihaan doosri taraf karen, jab aap ne unka zikr sun liya, tou farmaaya, ya tou tum gumraahi aur gunaah ke murtakib ho ya Ashaab e Muhammad ﷺ se ziyadah hidayat waaley."
(al-Mu-jam ul Kabeer Lit Tabrani: 9/125, Hadees: 8628, Wa Sanadahu Hasan)

Is se milta jhulta ek aur waqi'ah ke b'ad aap ne farmaaya:
إنكم لأهدى من محمد صلى الله عليه وسلم، وأصحابه، إنكم لمتمسكون بطرف ضلالة​
"Ya tou tum log Muhammad ﷺ aur Ashaab e Muhammad ﷺ se ziyadah hidayat yaaftah ho ya gumraahi ka raasta chun chuke ho."
(al-Mu'jam ul Kabeer Lit Tabrani: 9/128, Hadees: 8639, Wa Sanadahu Sahih)

Allamah Ibne Daqeeq al-'Eid (Died 702-H) likhtey hain:
فهذا ابن مسعود أنكر هذا الفعل، مع إمكان إدراجه تحت عموم فضيلة الذّكر​
"Sayyiduna Abdullah bin Mas'ood Razi Allahu Anhu ne khaas hayyat aur kaifiyat ke sath is fa'el par nakeer ki hai, halanke zikr ke umoomi dalaayil ke tehat iska adraaj mumkin tha."
(Ahkaam ul Ahkaam Sharah Umdatul Ahkaam: 1/202)

Jab zikr jaise mashroo', kaam ki hayyat, tareeqey, rang dhang Nabi e Kareem ﷺ se sabit na honey ki wajah se Sayyiduna Abdullah bin Mas'ood Razi Allahu Anhu ne na sirf bid'at qaraar diya, balke ummat ki tabahi o barbaadi ka sabab qaraar diya, tou unke mazkoorah qaul se sadiyon b'ad janam leney waali bid'aat ko saharah kaise diya jaa sakta hai?

Munsif mizaaj log khudh faisla farmaa len ke kya Sayyiduna Abdullah bin Mas'ood Razi Allahu Anhu ke is fatwe se aaj ki bid'aat ka sakhti se rad nahi ho jaata?

6) Shubah:
Ahmed Yar Khan Na'yeemi likhtey hain:

"Jo hazraat har bid'at yane naye kaam ko haraam jaantey hain, wo is qaa'idah e kulliyah ke kya ma'na karenge
الأصل في الأشياء الإباحة​
ke "Tamaam chizon ki asl yeh hain ke wo Mubah hain." yane har cheez mubah aur halaal hai, han agar kisi cheez ko shari'at mana' kar dey, tou wo haraam ya mana' hai, yane mumaana'at se hurmat sabit hogi na ke naye honey se."
(Jaa al-Haq: 1/229)

Deen mein har naya kaam bid'at hai, jin dalaayil mein bid'at ki mazammat warid huwi hai, wo aam hain, lehaza har bid'at mamnoo' aur haraam hai, jahan tak is qaa'idah e kulliyah ka ta'alluq hai, tou yeh duniyawi mu'aamlaat e zindagi ki hillat o hurmat ke muta'alliq hai, na ke shar'yi ahkaam o 'amaal aur ibadaat ke muta'alliq.

Allamah Ibne Qayyim Rahimaullah (Died 751-H) likhtey hain:
إنّ الله سبحانه لا يعبد إلّا بما شرعه على ألسنة رسله، فإنّ العبادة حقّه على عباده، وحقّه الّذي أحقّه هو ورضي به وشرعه، وأمّا العقود والشّروط والمعاملات فهي عفوّ حتى يحرّمها​
"Allah ﷻ ki ibadat isi tareeqey se mu'tabar hogi, jo us ne apne Anbiyaa 'alaihimus salaam ki zabaani bayaan kar diya hai, kiyunke ibadat bando ke zimme Allah ka haq hai aur us ka haq (aada karney ka tareeqah) wahi hai, jo us ne khudh pasand aur muqarrar kiya hai, albatta shuroot o mu'aamlaat ko jab tak Allah haraam qaraar na dey, jayiz hotey hain."
(I'laamul Muwaqqi'een: 1/344)

Agar Deen ke har mu'aamley mein asl ibaahat ka qaa'idah e kulliyah tasleem kar liya jaye, tou araab e bid'at bhi bahut se umoor ko bid'at kahenge, jaisa ke

(1) Agar koi panch farz namazo ki bajaye chhey ya saat farz namazen bana ley aur isey bid'at e hasanah qaraar dey, tou kya yeh nek 'amal honey ki wajah se is ki ijazat hogi?

(2) Namaz e janazah aur eidain se pehle azaan shuru kar dey aur isey bid'at e hasanah ka darjah dey, tou kya yeh 'amal kaar e sawaab hoga?

(3) Bid'at e hasanah keh kar Eid ul Fitr ke din bhi qurbaani shuru kar dey, tou kya yeh 'amal bid'at e hasanah keh kar Deen mein shamil kar liya jayega??

'Amaal Aur Bid'at E Hasanah

Bid'at ka dairah kaar kya hai, yeh Islam ke mu'aamlaat mein daraanah ghus jaati hain ya sirf aqayid mein? yeh ek nayi behas hai, jis ka wujood Salaf mein nahi milta, in ke nazdeek bid'at ek mutlaq cheez hai, wo 'amaal mein bhi ho sakti hai, aqayid mein bhi, lekin hummare is daur mein yeh behas shuru ho chuki hai, Mufti Ahmed Yar Khan Na'yeemi Sahaab Hadees ka tarjuma kartey huwey likhtey hain:
من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه، فهو ردّ​
"Jo hummare is Deen mein wo aqeedey aijaad karey jo ke Deen ke khilaaf hon, wo mardood hai." humne "ما" ke ma'na aqeedey is liye kiye ke Deen aqayid hi ka naam hai, 'amaal furoo' hain."
(Jaa al-Haq: 204,205)

Hadees ke ma'na mein aqeedey ki qaid durust nahi, kiyunke Nabi e Kareem ﷺ ne har bid'at ko gumraahi hi qaraar diya hai, khawah wo aqeedey mein jaari ki gayi ho ya 'amaal mein. kiyunke Mufti Shaab hi ne ek jagah likha hai:
"Bid'at ke shar'yi ma'na hain wo aiteqaad ya wo 'amaal jo ke Huzoor ﷺ ke zamana e hayaat e zaahiri mein na hon, b'ad mein aijaad huwey, natijah yeh nikla ke bid'at e shar'yi do tarha ki huwi bid'at e aiteqaadi aur bid'at e 'amali."
(Jaa al-Haq: Page 204)

Ab in ki yeh mantiq agar maan len ke aqayid mein bid'at haraam hain, jabke 'amaal mein jaayiz tou phir aqayid mein bid'at e hasanah ka kya hukm hai? agar koi shaksh kisi aqeedey ko achchaa samhjtey huwey Islami aqayid mein yeh keh kar dakhil kar dey ke yeh bid'at e hasanah hai, tou is barey mein kya khayaal hai?

Neez agar koi 'amaal mein aisi bid'at nikaley, jo in ki tabba' e nazuk par giraan guzrey, jaisa ke eidain aur namaz e janazah ki azaan wagerah, tou ise bid'at e hasanah kaha jaayega?

Yaad rakhey ke 'amaal ko Deen o Emaan mein dakhil na samhjna aur inhen mahz furoo' qaraar deyna ba-zaat e khudh ek "bid'at" hai, ek adnaa Musalmaan bhi yeh samhjta hai ke 'amaal Deen mein dakhil hain, yeh Sahih ul Aqeedah Musalmano ka ittefaaqi aur ijmaa'yi masla hain.

Hafiz Baghwi Rahimahullah (Died 516-H) likhtey hain:
اتّفقت الصّحابة والتّابعون، فمن بعدهم من علماء السّنّة على أنّ الأعمال من الإيمان •••••• وقالوا؛ إنّ الإيمان قول، وعمل، وعقيدة​
"Sahabah e Kiraam, Tabayeen e Uzzaam aur un ke b'ad waaley Ulama e Ahle Sunnat is baat par muttafiq hain ke 'amaal Emaan mein dakhil hain, ...... un ka kehna hai ke Emaan qaul, 'amal aur aqeedey ka naam hai."
(Sharah as-Sunnah: 1/38)

Shaykh ul Islam Ibne Taymiyyah Rahimahullah (Died 728-H) farmaatey hain:
لكن أعظم المهم في هذا الباب وغيره تمييز السنة من البدعة إذ السنة ما أمر به الشارع والبدعة ما لم يشرعه من الدين فإن هذا الباب كثر فيه اضطراب الناس في الأصول والفروع حيث يزعم كل فريق أن طريقه هو السنة وطريق مخالفه هو البدعة، ثم إنه يحكم على مخالفه بحكم المبتدع فيقوم من ذلك من الشر ما لا يحصيه إلا الله​
"In masaayil mein sab se ahem baat yeh hai ke Sunnat aur bid'at ki tameez ki jaye, kiyunke Sunnat Shaare' ke hukm ka naam hai aur bid'at aise Deeni 'amal ko kehtey hain, jise Shaare' ne mashroo' na kiya ho, log is hawaley se bahut muztarib hain, in ke aqayid o 'amaal mukhtalif hain aur har fareeq doosrey ko bid'ati qaraar deyta hai? in chizon ne shar ko itna phaylaaya hai ke Allah ki siwa koi shumaar hi nahi kar sakta."
(al-Isteqaamah: 1/13)

Aqayid Aur Emaan Mein Bid'at:

Mazkoorah bala wazahat ke bar-khilaaf Na'yeemi Sahaab ka kehna hai ke mazmoom bid'at aqayid mein hi hoti hai, in ki 'ibaarat mulahazah farmaayen:
"Shari'at o tariqat dono chaar chaar silsiley yane Hanafi, Shafayi, Malaki, Hanbali isi tarha Qaadri, Chisti, Naqshbandi, Soharwardi yeh sab silsiley bilkul bid'at hain, in mein se b'az ke tou naam tak arabi nahi, jaise chisti ya naqshbandi, koi Sahabi, Tabayee, hanafi, qaadri na huwey, ab doubandi bataye ke bid'at se bach kar wo apni haisiyat se zindah bhi reh saktey hain? jab Emaan aur Kalimah mein bid'aat dakhil hain, tou bid'at se chhotkaara kaisa?"
(Jaa al-Haq: 1/222)

Is ka jawaab tou wahi dengey jis se sawaal hai, hairaani magar yeh hai ke aqayid ki jis bid'at ko mazmoom qaraar diya jaa raha hai, usi ka difaa' kiyun? kya Emaan aur Kalimah mein bid'aat dakhil hain?

Bid'at Qur'an O Hadees Aur Ijmaa' Ke Mukhalif Hoti Hai:

B'az log kehtey hain ke bid'at wo naya kaam hai, jo Deen ke khilaaf ho, in ki yeh baat durust nahi, kiyunke ke bid'at be-asl hoti hai, shari'at ne bid'at se mana' kiya hai, aur khoob samahj lijiye ke bid'at mein mulawwas ho jaana hi Qur'an, Hadees aur Ijmaa' ki mukhalifat hai..

Duniyawi Aijaadaat Aur Bid'at E Hasanah:

Mufti Ahmed Yar Khan Na'yeemi Sahaab likhtey hain:
"Aaj kal duniya mein jo chizen aijaad ho gayi hain, jin ka Khair ul Quroon mein naam o nishaan bhi na tha aur jin ke baghair ab duniyawi zindagi mushkil hai, har shaksh inke istemaal par majboor hai, motor, hawayi jahaaz, samandari jahaaz, taangah, ghoda gaadi? phir khat, lifafah, taar, telephone, radio, loudspeaker wagerah, yeh tamaam chizen aur inka istemaal bid'at hai aur inhen har jamaat ke log bila takalluf istemaal kartey hain, bolo doubandi aur wahabi baghair bid'at e hasanah ke duniyawi zindagi guzaar saktey hain, hargiz nahi!"
(Jaa al-Haq: 211)

Jo chizen maqaasid (aiteqaad o ibadaat) mein dakhil na ho, balke mabaadi se ta'alluq rakhtey hon, un ke muta'alliq shar'yi mumaana'at bhi warid na ho, tou kisi maslihat ke liye inhen muqarrar karna jayiz hai, maslan: hijri saal muqarrar karna, masjid mein speaker lagwaana, tableegh e deen ke liye deeni mehfil o majaalis ka in'iqaad karna aur kitabon ki ishaa'at karna wagerah, in umoor ke jaayiz honey se har qism ke naye kaamo ka jawaaz kasheed karna sara-sar la-ilmi ka muzahirah hai.

Allamah Shatibi Rahimahullah (Died 790-H) farmaatey hain:
أن سكوت الشارع عن الحكم في مسألة ما، أو تركه لأمر ما على ضربين؛
أحدهما؛ أن يسكت عنه أو يتركه لأنه لا داعية له تقتضيه، ولا موجب يقرر لأجله، ولا وقع سبب تقريره؛ كالنوازل الحادثة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم؛ فإنها لم تكن موجودة ثم سكت عنها مع وجودها، وإنما حدثت بعد ذلك، فاحتاج أهل الشريعة إلى النظر فيها وإجرائها على ما تبين في الكليات التي كمل بها الدين، وإلى هذا الضرب يرجع جميع ما نظر فيه السلف الصالح مما لم يبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم على الخصوص مما هو معقول المعنى؛ كتضمين الصناع، ومسألة الحرام، والجد مع الأخوة، وعول الفرائض، ومنه جمع المصحف، ثم تدوين الشرائع، وما أشبه ذلك مما لم يحتج في زمانه عليه السلام إلى تقريره؛ لتقديم كلياته التي تستنبط منها، إذا لم تقع أسباب الحكم فيها، ولا الفتوى بها منه عليه الصلاة والسلام، فلم يذكر لها حكم مخصوص، فهذا الضرب إذا حدثت أسبابه فلا بد من النظر فيه وإجرائه على أصوله إن كان من العاديات، أو من العبادات التي لا يمكن الاقتصار فيها على ما سمع، كمسائل السهو والنسيان في أجزاء العبادات، ولا إشكال في هذا الضرب؛ لأن أصول الشرع عتيدة، وأسباب تلك الأحكام لم تكن في زمان الوحي، فالسكوت عنها على الخصوص ليس بحكم يقتضي جواز الترك أو غير ذلك، بل إذا عرضت النوازل روجع بها أصولها فوجدت فيها، ولا يجدها من ليس بمجتهد، وإنما يجدها المجتهدون الموصوفون في علم أصول الفقه والضرب الثاني؛ أن يسكت الشارع عن الحكم الخاص، أو يترك أمرا ما من الأمور، وموجبه المقتضى له قائم، وسببه في زمان الوحي وفيما بعده موجود ثابت، إلا أنه لم يحدد فيه أمر زائد على ما كان في ذلك الوقت، فالسكوت في هذا الضرب كالنص على ان القصد الشرعي فيه ان لا يزاد فيه على ما كان من الحكم العام في أمثاله، ولا ينقص منه؛ لأنه لما كان المعنى الموجب لشرعية الحكم العقلي الخاص موجودا، ثم لم يشرع، ولا نبه على السبطا كان صريحا في أن الزائد على ما ثبت هنالك بدعة زائدة، ومخالفة لقصد الشارع، إذ فهم من قصده الوقوف عند ما حد هنالك، لا الزيادة عليه، ولا النقصان منه​
"Shaare' alahisalatu was salaam ka kis masley mein sukoot ya tark do wajah se ho sakta hai:

(1) Isko tark karne ka koi daa'iyah ya qareenah nahi tha, aur na is 'amal ki zaroorat mehsoos huwi thi, jaisa ke Wafaat un Nabi ﷺ ke b'ad ke halaat, yeh aap ki zindagi mein maujood na thhey, agar aap ki zindagi mein maujood hotey tou Aap ﷺ un se sukoot ikhtiyaar nahi kar saktey thhey, b'ad mein jab yeh halaat paida huwey tou ahle ilm ne ghaur o khwas ke b'ad kulliyaat e deen se istinbaat kar ke in halaat mein mu'aamalat ka tareeqah wazeh kar diya, is qism mein wo tamaam umoor aajayege, jinhen Rasoolullah ﷺ ne khusoosi taur par bayaan nahi farmaaya aur Salaf e Saleheen ne in mein gahur o khwas kiya hai, jaise cheez zaa'yi honey ki surat mein kaarigar ko zamin qaraar deyna, haraam ka maslah, bhaiyon ki maujoodgi mein dada ki wirasat, farz hisse ka 'awol, Qur'an ko ek kitaabi shakl mein jama karna, talimaat e deen ko mudawwan karna.

Is tarha ke wo tamaam umoor, jin ki Nabi e Kareem ﷺ ke zamane mein zaroorat mehsoos nahi hoti thi, albatta wo kulliyaat maujood thhey, jis se aise umoor ka istinbaat kiya jaa sakta tha, jab kisi hukm ke asbaab 'Ehad e Nabawi mein maujood na hon, iski wazahat mein Nabi e Kareem ﷺ ka fatwa aur hukm na miley aur ab aise sabaab paida ho chuke hon ke in umoor ka hukm wazeh kiya jaye tou in mein ghaur o fikr kar ke in ki asl par jaari karna zaroori hai, lekin shart yeh hai ke wo umoor mu'aamlaat se muta'alliqah hon ya un ibadaat se, jin mein samaa' par iktifaa karna mumkin nahi hota, jaise ibadat mein sahoo o nasyaan ke masaayil hain, aise ahkamaat ka jaari karna jaayiz hai, is ke jawaaz mein koi ishkaal nahi, kiyunke shari'at ke usool maujood hain, lekin in ahkaam ke asbaab Nuzool e Wahi ke daur mein maujood na thhey.

Shaare' ne inka tafseeli hukm bayaan nahi kiya, is se yeh lazim nahi aata ke ab in ko tark kar diya jaye, balke jab bhi masaayil dar-paish hongey, shari'at ke usoolon ki taraf ruju kiya jayega, yeh masaayil in usoolon mein mil jayege, lekin sirf inko jo Ilm e Fiqh se behrah-war ijtehaad ke shinaawar honge.

(2) Nuzool e Wahi aur b'ad ke zamane mein daa'iyah o sabab honey ke bawajood jo Shaare' 'alaihis salaam ka kis masley ke makhsoos hukm se sukoot karna ya kisi kaam ko chhor deyna, nas ki haisiyat rakhta hai, goya shari'at ka manshaa yeh hai ke digar mu'aamlaat ki tarha hukm ko aam samhjtey huwey is mein kami ya ziyadati na ki jaye, kiyunke sabab ke maujood honey ke ba-wajood jab koi shar'yi 'amali hukm mashroo' na huwa ho aur na hi Aap ﷺ ne us se istinbaat karney ka kaha ho, tou yeh wazeh nas hogi ke sabit hukm mein ziyadati bid'at aur shari'at ke manshaa ki mukhalifat hai, kiyunke is se maloom hota hai ke shari'at ki had par tawaqquf kiya jaye, kami ya ziyadati na ki jaye."
(al-I'tisaam: 2/281,282)

Kya Bid'at Mein Sirf Deeni Ahkaam Ki Qaid Durust Hai?

Na'yeemi Sahaab likhtey hain:
"Deeni kaam ki qaid lagana mahz apni taraf se hai, Ahadees e Sahihah aur aqwaal e ulama wa fuqaha aur muhaddiseen ke khilaaf hai, Hadees mein hai: "كلّ محدثة بدعة" (Mishkaat: Baab al-I'tisaam) "har naya kaam bid'at hai." is mein Deeni ya duniyawi qaid nahi lagayi."

Na'yeemi Sahaab tou jahaan e faani se kooj kar gaye hain, lekin in ke mu'taqideen ya halqah e ahbaab se sawaal hai ke wo "Ahadees e Sahihah aur aqwaal e ulama wa fuqaha aur muhaddiseen" kaha hain?

Sayyidah Aisha Razi Allahu Anha bayaan karti hain ke Rasoolullah ﷺ ne farmaaya:
من أحدث في ديننا ما ليس منه فهو ردّ​
"Hummare Deen mein jaari ki jaaney waali har naw aamooz cheez, jis ki asl is mein na ho, batil hai."
(Juz' Luwain: 71, Wa Sanadahu Sahih, Sharah as-Sunnah Lil Baghwi: 103, Wa Sanadahu Hasan)

Nabi ﷺ ka Irshaad e Giraami hai:
وإيّلكم ومحدثات الأمور، فإنّ كلّ محدثة بدعة، وكلّ بدعة ضلالة​
"Deen mein nit-naye kaam mat nikalen, kiyunke har naya kaam bid'at hai aur har bid'at gumraahi hai."
(Sunan Abi Dawood: 4607, Sunan at-Tirmizi: 2676, Sunan Ibne Majah: 44, Wa Sanadahu Sahih)

Is Hadees ko Imam Tirmizi Rahimahullah ne "Hasan Sahih", Imam Ibne Hibbaan Rahimahullah (5), Hafiz Ziya Maqdisi Rahimahullah (Itteba as-Sunnah Wajtinaab Il Bid'ah: 2) ne "Sahih" kaha hai, Hafiz Bazzaar Rahimahullah (Jaami' Bayaan ul Ilm Wa Fazlih Li Ibne Abdul Barr: 2306) ne "Sabit Sahih" aur Hafiz Ibne Abdul Barr Rahimahullah (Jaami' Bayaan ul Ilm Wa Fazlih: 2306) ne "Sabit" kaha hai.

In Ahadees se sabit huwa ke Deen mein bid'aat dakhil karna na-jaayiz aur mamnoo' hai aur har bid'at zalaalat o gumraahi hai, yahan Deen ki qaid maujood hai, lehaza bid'at us naye kaam ko kaha jayega, jo Deen mein nikaala jaye, na ke duniya mein.

Sayyiduna Abdullah bin Mas'ood Razi Allahu Anhu bayaan kartey hain ke Rasoolullah ﷺ ne farmaaya:
سيلي أموركم بعدي، رجال يّطفئون السّنّة، ويعملون بالبدعة، ويؤخّرون الصّلاة عن مواقيتها فقلت؛ يا رسول الله إن أدركتهم، كيف أفعل؟ قال؛ تسألني يا ابن أمّ عبد كيف تفعل؟ لا طاعة، لمن عصى الله​
"Anqareeb mere b'ad aap ke mu'aamlaat aise logon ke hath lag jaayenge, jo Sunnato ko mitaayenge aur bid'aat apnaayenge, namaze taqeer se ada karenge, arz ki: Allah ke Rasool! main un ka zamana paaou, tou kya karu? farmaaya: Ibne Umme 'Abd: mujh se pouchtey ho ke kiya karon? Allah ke na-farmaan ki itaa'at nahi."
(Musnad Al Imam Ahmed: 1/399, Sunan Ibne Majah: 2865, Wa Sanadahu Hasan)

Abdulllah bin Usmaan bin Khushaim Hasnul Hadees hain, Hafiz Ibne Hajar Rahimahullah kehtey hain: "وثّقه الجمهور" "Jamhoor ne inhen Siqah kaha hai."
(Muwafaqat al-Khubr al-Khabar: 2/276)

Is Hadees mein Nabi e Kareem ﷺ ne ahle bid'at ki mazammat farmaayi hai, maloom huwa ke bid'at ma'siyat hai aur bid'ati Allah ka na-farmaan, har bid'at khawah us ka ta'alluq aiteqaad se ho ya 'amal se, wo mazmoom hai, yaad rahey ke har lughwi bid'at mazmoom nahi, yeh kehna ke bid'at mein "Deeni kaam ki qaid lagana mahz apni taraf se hai." bhi la-ilmi hai.

Sayyiduna Abdullah bin Abbas Razi Allahu Anhu farmaatey hain:
ما من عام إلّا والنّاس يحيون فيه بدعة، ويميتون فيه سنّة، حتّى تحيا البدع وتموت السّنن​
"Har saal bid'ati log koi na koi bid'at jaari kar detey hain aur koi na koi Sunnat mitaa detey hain, natijah yeh hai ke bid'aat zindah aur Sunnaten murda ho rahi hain."
(al-Matalib al-'Aliya Li Ibne Hajar: 2982, al-Bida' Wan-Nahi Anhaa Lil Qurtubi: 99, Wa Sanadahu Hasan)

(1) Nu'yam bin Hammaad jamhoor ke nazdeek Siqah hain.

(2) Mehdi bin Harb se muraad Mehdi bin Abi Mehdi al-'Abdi hain, Imam Ibne Hibbaan Rahimahullah ne (as-Siqaat: 7/501) mein zikr kiya hai, Imam Ibne Kuzaimah Rahimahullah (2101) ne unki Hadees ki tasheeh kar ke zimni tawseeq kar di hai, lehaza yeh Siqah hain.

Hafiz Boseer Rahimahullah (Ithaaf al-Khairah al-Mahrah) ka is qaul ko Abdul Momin bin 'Ubaidullah Abu Ubaidah Sudusi ko majhool qaraar dey kar "Za'eef" kehna ajeeb hai, kiyunke Abdul Momin Abu Ubaidah bittifaaq Muhaddiseen e Kiraam "Siqah" hain.

Tarjumaan ul Qur'an Sayyiduna Abdullah bin Abbas Razi Allahu Anhu farmaa rahey hain ke bid'aat ki wajah se Sunnaten murda ho jaati hain, yahan Deeni o Shar'yi bid'at muraad hai, na ke duniyawi aur lughwi.

Hassaan bin 'Atiyah Tabayee Rahimahullah kehtey hain:
ما ابتدع قوم بدعة في دينهم إلّا نزع الله من سنّتهم مثلها ثمّ لا يعيدها إليهم إلى يوم القيامة​
"Jab koi qaom Deen mein bid'at aijaad karti hai, tou Allah un se ek Sunnat uttha leyta hain, phir taa qayamat wo Sunnat un ke paas wapas nahi aati."
(Sunan ad-Daarmi: 99, Hilyat ul Auliya wa Tabqaat al-Asfiyaah Li Abi Nu'aym: 6/73, al-Ma'rifatu wat Tareekh Lil Faswi 3/386, Wa Sanadahu Sahih)

Mazeed farmaatey hain:
ما ابتدعت بدعة إلّا ازدادت مضيّا، ولا تركت سنّة إلّا ازدادت هربا​
"Bid'at jab shuru ho jaye, tou badhti chali jaati hai aur Sunnat tark kar di jaaye, tou door se door tar chali jaati hai."
(Hilyat ul Auliya Wa Tabaqat al-Asfiyaah: 6/72, Wa Sanadahu Sahih)

Ek Siqah Imam aur Muhaddis Deeni bid'at ki qaid laga kar us ke nuqsaan se Ummat ko aagah kar rahey hain, Sunnat ke muqaabley mein bid'at ka zikr wazeh pata dey raha ke bid'at jo hogi, wo Deen hi mein hogi, duniya mein nahi hogi..
 
Thread starter Similar threads Forum Replies Date
Israr Hussain Al-Wahhabi Bid’aat 0
Shona shaikh Bid’aat 0

Similar threads


Top