apne aap ko salafi kehna

  1. Umar Asari

    Kya Salafi kehlaana bhi hizbiyyat hai?

    Kya Salafi kehlaana bhi hizbiyyat hai? ✵Sawaal:✵ Kya Salafi kehlaane waala bhi hizbi (firqa aur giroh parast) taswwur kiya jaayega? ✯Jawaab:✯ Agar Salafi kehlaana haqeeqat par mabni ho to us mein koi harj nahi, lekin agar yeh mahez dawa ho to us ke liye jaaiz nahi ke woh Salafi kehlaaye jabki...
Top